Takdim

Takdim

meram-belediyesiEski çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan ve birçok medeniyeti bağrında barındıran Konya, Türkiye Selçuklularına başkent olduktan sonra kısa sürede her alanda büyümüş, gelişmiş asırlar boyu bir ilim, kültür ve cazibe merkezi olarak dikkat çekmiş, ünlü sultanlar bu gelişmelere büyük destek vermiştir. Konya çok geçmeden meyvelerini vermeye başlamış ve Konya’dan Hz. Mevlâna, Sadreddin Konevî, Hacı Paşa ve Vefa-i Konevî gibi dünya çapında âlim, mütefekkir, mutasavvıf ve şairler vermeye başlamış, birçok ilim adamı da Konya’dan İslâm ülkelerine yerleşerek oralarda ilim ve irfanın gelişmesine vesile olmuşlardır. Bunların ekserisi İslâm ülkelerinde, “Konevî” unvanıyla anılmışlardır.

Konya, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini kaybetmemiş, bir ilim merkezi olma görevini devam ettirmiştir. İlim adamları o günün zor şartları içerisinde Konya’da başladıkları tahsillerini şehir şehir, ülke ülke dolaşarak tahsillerini tamamlamak için büyük çaba sarf etmişlerdir. Tahsil için dışarıdan Konya’ya gelen pek çok insan da tahsilini tamamladıktan sonra, Konya’dan ayrılamamıştır.

Zaman içerisinde Konya’nın ilmine irfanına ışık tutan pek çok değerli insanımız unutulmuş, çoğunun isimleri bile hatırlanmaz olmuştur. Bu değerlerimizin unutturmamak, yeni nesillere onları ve eserlerini tanınmak aydınlarımızın, araştırmacı yazarlarımızın ve bizlerin en önemli görevleri arasındadır.

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Uz, uzun yıllar emek vererek hazırladığı, “ Bahâ Veled’den Günümüze Konya Âlimleri ve Velileri” isimli eserini yeniden gözden geçirerek yaptığı ilavelerle “Konya Âlimleri ve Velileri” adı ile halkımızın istifadesine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Eserde, “Konya’da İlim Hayatı ve Medreseler”, “Medreselerde Okutulan Dersler” ve “İcazetnameler” üzerinde durulduktan sonra, Selçuklu Döneminden başlayarak günümüze kadar Konya’da yetişen değerli âlim, veli ve tasavvuf erbabı yanında, ara başlıklar altında Mevlâna ve ailesi, Sadreddin Konevi, Konevi’nin hocaları ve yetiştirdiği talebeleri, Konyalı şeyhülislâmlar, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi müftü ve müsevvitleri, ayrıca Konya ilmine ve irfanına ışık tutan Bosnalı, Ankaralı, İçelli, Malatyalı ve Silleli ilim adamları ayrı ayrı tanıtılmakta ve böylece onların unutulmamaları sağlanmaktadır

Bu vesile ile dünden bugüne, bütün ilim adamları ve manevî mimarlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, alasında büyük bir boşluğu doğduracağına inandığım eserin yazarı , M. Ali Uz Bey’e ve eserin yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

(2009-2014) Meram Belediye Başkanı

Dr. Serdar Kalaycı

top