Yazar Hakkında

Av. Mehmet Ali Uz

Av. Mehmet Ali Uz1935 yılında Konya’da doğdu. İlkokulu Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’nu bitirdi. 1958 yılında Konya İmam Hatip Okulu’ndan, 1961 yılında Konya Lisesi’nden mezun oldu. 1967 yılında da Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yirmi beş yıl avukatlık, üç yıl da noterlik yaptı.

Anne tarafından soyu, Ereğli Mevlevî Dergâhı Postnişini Pir Ömer Adil Çelebiye dayanır. Büyük dedelerinden Müsevvit Mustafa Fehmi Efendi, Konya’da Müsevvit Medresesi’nin, oğlu Adil Efendi de Adliye Medresesi’nin kurucusudur.

Baba dedesi Ali Avni Uz’da Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin tanmış eğitimcilerindendir. O da Özel Hamidiye İlk ve Rüştiye mektebinin kurucusu ve müdürüdür. Konya İmam Hatip Lisesi’nde hukuk bilgisi, yedi yıl Konya Akşam Lisesi’nde Edebiyat ve Kompozisyon, yirmi yıla yakın bir süre de Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi’nin bazı bölümlerinde iş hukuku derslerine girdi.

Hamle ve Konya Postası gazetelerinde günlük yazılar yazdı. Bir yılı aşkın bir süre Konya Postası gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğinde bulundu. Muhtelif dergilerde araştırma yazıları çıktı. Yirminin üzerinde kitabı neşredildi.

Sosyal Faaliyetlere katıldı. Türk Ocağı ve Yeşilay Konya şubelerinin kurucuları arasında yer aldı. On beş yılı aşkın bir süre Konya Aydınlar Ocağı Başkanlığını yürüttü. Yirmi yıl da Yeşilay Konya Şube başkanlığında bulundu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde hakkında iki lisans tezi yaptırıldı.

Konya Aydınlar Ocağı, Konya Yeşilay Şubesi, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, MEBKAM danışma kurulu üyesidir. Halen Konya Ansiklopedisi Yayın Kurulu Başkanlığı’nı, Merhaba Gazetesi köşe yazarlığını, Merhaba gazetesi eki Akademik Sayfalar yönetmenliğini yürütmektedir.

Kitapları:

Bağımlılık Yapan Maddeler (Konya 1987), Baha Veled’den Günümüze Konya Âlimleri ve Velileri (Konya 1993-2004), 75. Basın Yılında Mustafa Ataman (Konya 1997), Konya ve Rehberi, (M. Muhlis-M. Fe-rit-Mümtaz Bahri) Osmanlıca’dan yeni harfere (Konya 1998), Kırk Hadis (Konya 2000), Şiirimizde Meşhur Beyit ve Mısralar (Konya 2002), Konya Kültürüne Hizmet Edenler, C. 1, ( Konya 2003), Konya Kültürüne Hizmet Edenler C.II (Konya 2004), Mevlâna Dergâhı’nın Son Hücrenişin Dervişi Ankaravî Mehmet Dede (Konya 2004), Konya’dan Hicaz’a Ulaşan Bir Acıklı Hayatın Hikâyesi Hafız Murtaza Efendi (Konya 2005), Hacı Veyiszade Mustafa Efendi ve Ailesi (Konya 2008, 2009), Menkıbe ve Hatıralarla Hacı Veyiszade Mustafa Efendi (Konya 2011) kitaplarından bazılarıdır.