Ahmet Nuri Efendi

Beyşehirli Ahmet Nuri Efendi
(1266/1850-1337/1919)

Beyşehir Davgana (Doğanbey) da 1266/1850 yılında dünyaya geldi. Köy mekteb muallimi Ahmet Sabri Efendi’nin oğludur. Aile “Emir-zadeler” unvanıyla anılır.

İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra, medrese tahsiline Konya’da başladı. İstanbul’da Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin derslerine devam ederek 1295/1878 yılında icazet aldı. Aynı yıl girdiği müderrislik imtihanını kazanarak Fatih Camii’nde tedrise başladı. 1312/1894 yılında okuttuğu öğrencilerine icazet verdi.

H. 1321-1339 yılları arasında Huzur Dersleri’ne muhatap olarak katıldı. Dördüncü rütbeden Mecidîve Osmanînişanlarıyla taltif edildi.

İbtidâi Altmışlı derecesiyle Ekmekçiza-de Hafiz Ahmet Paşa Medresesi müderrisliği ile Dâru’l-hilâfeti’l-Aliyye Medresesi Kısmı Âli kelâm müderrisliğinde bulundu.

Büyük Çırçır yangınında eviyle birlikte evrakı da yanan Ahmet Şakir Efendi, 1337/1919 yılında vefat etti.

Merhumun “Tasvirülvazı” ve “Terceme-i Hukuk” isimli basılmış iki eseri vardır.

KAYNAKLAR

Ebul’Ula Mardin, a.g.e. c. 3, s. 912;
Ahmet Turan Arslan, Beyşehirli Ahmet Nuri Efendi, İstanbul 2008.