Abdurrahman Efendi

Selimiye İmamı Hacı Abdurrahman Efendi
(1257/1841-1323/1905)

1257/1841 yılında Konya’da doğdu. İlk tahsilini bitirdikten sonra, meşhur İçelli Mehmet Sadık Efendi ile Sarı Hafız Hacı Süleyman Vehbi Efendi’de okudu, Müftü Abdullah Vahdi Efendi’den icazet aldı. Buharalı Hacı Kasım Efendi’den de Farsça öğrendi.

Otuz beş sene Sultan Veled (Medrese-i Celâliye) Medresesi’nde müderrislik, otuz yıl Yusuf Ağa kütüphanesinde muhafız-ı kütüp ve Selimiye Camiinde de imamlık görevinde bulundu, tedris hayatında pek çok talebe yetiştirdi. Bir süre de eski Konya Dârü’l-Muallimîn’de hüsn-i hat hocalığı yaptı.

Abdurraman Efendi, Sultan Veled Medresesi’nde, 1878 yılında, 25 talebesine izhar, Maksud, Gülistan ve Merah, 1881 yılında, 25 talebesine Fenari, İzhar ve Halebi, 1882 ve 1883 yıllarında da 21’er talebesine İsagoci ve İzhar okuttu.

Aynı zamanda iyi bir hattat olan Abdur-rahman Efendi, hattatlığı da Alâiyeli Abdülganî Vehbi Efendi’den öğrendi. Yedi adet Kur’ân-ı Kerim ile bir adet Şifâ-i Şerif yazdı.

Edebiyata da meraklı olan merhum, “Sıdkî” mahlası ile güzel şiirler yazdı. Latifeyi çok seven, güzel hikâyeler anlatan, muamma çözmede üstat olan Abdurrahman Efendi, çevresinde âlim fazıl bir zat olarak çok sevildi.

Âşık Rıza ile muamma çözer, Âşık Kenzîile de samimi görüşür, saz meclislerinden hoşlanırdı. Çoğunlukla şiirlerini hece ile destan tarzında yazdı. 1323 H./1905 M. yılında vefat etti ve Yediler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mevlâna Dergahı son postnişinlerinden Velet Çelebi (İzbudak) ve Bahaddin Çelebi, (Özsoy ) Abdurrahman Efendi’nin medreseden talebeleridir.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâkî
Merhum ve mağfuru’n-leh
Ulema-i kiramdan Sultan Selim İmamı
El-Hac Abdurrahman Efendi’nin
Ruhu için fatiha. 1323.

Aşağıdaki iki beyit Abdurrahman Efendi’ye aittir:

Böyle bil kim etmez idim hiç müdâra kimseye
Baş kesüp Yâ Hû demezdim bu denî dünya için
Bilmedim divane midir Sıdkî’nin bu hâmesi
Yazdığı her bey-ü şi’ri hamra içün.

Veli Sabri Uyar Hoca vefat tarihini 1323 olarak verirken, Halkiyat ve Harsiyatta ise 1321 olarak verilmektedir. Kabir taşındaki tarihin doğru olması gerekir.

KAYNAKLAR

1878, 1881, 1882, 1883 yılları Konya Vilâyet Salnameleri;
Es, Konya Ansiklopedisi;
Saadettin Nüzhet-M. Ferit, a.g.e. s. 59;
Arabacı, a.g.e. s. 336;
Uz, “Hacı Abdurrahman Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2012. s.4/73