Âdil Çelebi I

Âdil Çelebi I
(ö. 1368)

Muzaferüddin Emir Âdil-i Ekber diye anılır. Mevlâna’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin büyük oğludur. Annesi Kayser-i Tebrîzî’nin kızı Devlet Hatun’dur.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ağabeyi Âlim-i Ekber’in uzun seyahatleri sırasında post-nişinliğe vekâlet etti. Âlim Çelebi’nin 751/1350 senesinde vefatı üzerine yedinci halife olarak Konya Mevlevi Dergâhı postnişinliğine geçti.
Âdil Çelebi zamanının önemli olaylarından biri Mevlâna’ya ve Mevlevilere saygılı olan Karamanoğullarının Konya’yı ele geçirmeleridir. 768 (1366-67) yılında burayı Eretna Beyliği’nden geri alan Alâeddin Bey, Mevlâna Türbesi üzerindeki yeşil kubbeyi ilk yaptıran kişidir.

On dokuz sene şeyhlik yapan Âdil Çelebi, 770/1368 yılında, hilâfet makamını oğlu Âlim-i Sânî’ye devrettikten kırk gün sonra vefat etti. Vefat ettiğinde büyük oğlu (dokuzuncu postnişin) Emir MuhammedÂrif-i Sânî yirmi beş yaşında, küçük oğlu Muhammed Sâdık yirmi iki yaşında idi.

KAYNAKLAR

Eflâkî, a.g.e. , s.718;
Sahih Ahmed Dede, 2003, s. 205, 211, 223;
Gölpınarlı Mevlâna’dan Sonra Mevlevilik 1983, 99 ;
Önder, 2002, 136-137;
Yakup Şşafak Şafak, Konya Ansiklopedisi, 2010, s. I./32