Ağazade Ali Rıza Efendi

Ağazade Ali Rıza Efendi
(1281/1864-1937)

Ağazade Ali Rıza Efendi

Ağazade Ali Rıza Efendi

1281/1864 yılında Konya’da Civar Mahallesi’nde doğdu. Ağaza-de Ahmet Efendi’nin oğlu, Koç Bekir Ağa’nın torunudur. Sıbyan mektebini bitirdikten sonra, Gevraki Medresesi ‘nde Hacı Abdülkadir Efendi’nin derslerine devam etmiş, ondan sarf, nahiv, mantık, maanî, fıkıh, feraiz gibi bütün ilimleri okuyarak, 1890 yılında icazet almaya muvafak olmuştur.

İcazet aldıktan sonra on iki yıl Köse Hasan Efendi/Konevî Hafız İsmail Efendi Medresesi’nde müderris vekili olarak görev yaptı. 1327/1911 tarihinden itibaren de memuriyet hayatına atılarak, şer’î mahkemelerin kapanmasına kadar, Konya Mahkeme-i Şer’iyye Mukayyidliği’nde bulundu.

Kırkağaçlı İsmail Efendi’nin öğrencilerinden Mehmet Hamdi Efendi’nin de derslerine devam ederek, ondan da hüsn-i hat icazeti aldı.

Güzel sülüs, nesih yazan Ali Rıza Efendi, pek çok Delâilü’l-Hayrat, hutbe mecmuası ve tezhipli icazetnameler yazdı.

At ve silah merakı da olan merhum, ömrünün son yıllarını evinde okuyarak ve ibadet ederek geçirmiş, 1937 yılında da vefat etmiştir. Güzel ahlak sahibi bir insan olan Ali Rıza Efendi Üçler Kabristanı’nda metfundur.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-merhum ve’l-mağfur
Müderris-i benamdan
Ağazade Ali Rıza Efendi
Hocanın ruhuna fatiha
Ölümü: 14.5.1937

KAYNAKLAR

Es, Konya Ansiklopedisi;
Arabacı, a.g.e. s. 227-228;
Uyar. Hattatlar, S. 116. s. 11;
Sural, a.g.. dizi yazı, 15 Ekim 1975.
Uz, “Ağazade Ali Rıza Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2010 s. 1/36-37