Ağrıslı Mustafa Efendi

Ağrıslı Mustafa Efendi
(ö. 1328/1910)

image295Konya-Meram’a bağlı Ağrıs (Sağlık) Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra, Konya’ya geldi ve Molla Efendi Medresesi müderrisi Ömer Kaşif Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

Özellikle feraiz ilminde uzman olan Mustafa Efendi, pek çok öğrenciye feraiz öğrettiği gibi, müderrisler bile onun derslerine devam ederek ondan icazet aldılar.

Mustafa Efendi Molla-i Atik ve Molla-i Cedid Medreselerinde uzun yıllar müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. Cemâleddin Çelebi, Nüfus baş kâtibi Emin Efendi ve Tapucu Ahmet Efendi talebelerinden bazılarıdır.

Mustafa Efendi, 1300/1883 yılında, 20 talebesine, Halebi ve Molla Cami, 1301/1884 yılında da yine aynı sayıda talebesine Halebi, Molla Cami ve İzhar okuttu. Islah-ı Medaris’in kurucularındandır. Medreseye büyük destek vermiştir.

Öğrenci komisyonunda üyelik de yapan Mustafa Efendi, Buharalı Hacı Abdülhamid Efendi’den yazı dersleri alarak, hattatlık da yaptı. Talik yazıda oldukça başarılı idi. Konya ulema ve velilerini öven kasideler ve fıkıh ilmiyle ilgili kitaplar yazdı. Âlim, fazıl ve ahlaklı bir zat olan Mustafa Efendi, 22 Muharrem 1328 / 2 Şubat 1910 çarşamba günü vefat etti ve Üçler Kabristanı’na defnedildi. Oğlu Tevfik Efendi de âlim bir zattır.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bakî
El-merhum ve’l-mağfûr
Ulemâ-i kiramdan
Ağrıslı Mustafa
Efendi ruhu için Fatiha 1328

KAYNAKLAR

1300/1883 ve 1301/1884 tarihli Konya Salnameleri;
Es, Büyük Konya Ansiklopedisi;
Meşrik-î İrfan, 27 muhanrrem 1328 / 7 Şubat 1910;
Arabacı, a.g.e. s. 188;
Arabacı, “Ağrıslı Mustafa Efendi” Konya Ansiklopedisi, s. 41;
Uyar Hattatlar, S. 127-128, s. 28.