Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi

Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi
(1869-1928)

Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi

Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi

Aslen Çukurçimen köyünden olan Mehmet Vehbi Efendi, 1869 yılında adı geçen köyde doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra, medreseye devam etti ve zamanının ünlü âlimlerinden okuyarak icazet aldı. Uzun yıllar Sırçalı Medrese’de müderrisliği, Kapı ve Alâeddin camilerinde de vaizliği vardır. Mehmet Efendi uzun yıllar Konya Dârü’l Hilâfe Medresesi’nde de müderrislik yaptı. Burada kelâm ve mantık dersleri de okuttu.
1928 yılında hac görevini ifa için gittiği Hicaz’da vefat etti. Mekke’de Cennetü’l-Muallâ’da toprağa verildi. Babası da aynı kabristanda metfundur. Babası hacda kalınca, annesi Havva Hanım hacdan yalnız başına ağlayarak döner. Havva Hanım, rüyasında kocası Mehmet Efendi’yi görür o kendisine: “Havva ağlama! Ben burayı sıla tuttum. Neslimden gelenler burada kalacaklar.” der. Gerçekten bir süre sonra hacca giden oğlu Mehmet Vehbi Efendi de orada vefat eder ve babasının yanına defnedilir.

Mehmet Vehbi Efendi’nin oğlu Abdullah Efendi de orada kalacağım diye, müteaddit defalar hacca gitmiş ve her gidişinde çocukları ile vedalaşır ve helallaşırmış, fakat ona hacda vefat etmek nasip olmamış.

Bir de aile arasında, unvanları ile ilgili ilginç bir menkıbe anlatılır. Ailenin evveldenberi erkek çocukların hep iki oğlu olurmuş. Bu sebeple aile, “iki kardeş” anlamına gelen “Aheveynzadeler” olarak anıla gelmiş. Gerçekten bunlar iki kardeş olduğu gibi, bunların da ikişer oğlu olmuştur. Yine torunları da ikişer erkek kardeştir.

Aile şeceresi şöyledir:

Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi

Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 202 ;
Sural, a.g. dizi yazı, 6 Kasım 1975;
Mehmet Özkardeş’le 20. 2. 2004 tarihli görüşme.