Ahi Natur

Ahi Natur
(ö.1 23 6)

Konya’da doğdu. Asıl adı Muhammed’dir. Ahi Natur unvanıyla anıldı. Baha Veled’in tanınmış müridlerindendir. Yüz beş yaşlarında Baha Veled’e intisap etti. Ahmet Efâkî’nin anlattığına göre, Ahi Natur Kürkçüler Hamamı’nda çalışan yüz on yaşlarında bir ihtiyardır. Ahmet Efâkî, Ahi Natur’un ağzından Bahâ Veled’e ait pek çok menkıbe nakleder. Veliler listesinde adı geçen bu zatın, Hazret-i Mevlâna döneminde vefat etmiş olması gerekir.

Sahih Ahmet Dede’nin, Ahi Natur’la ilgili olarak verdiği tarihler ve vefat yaşı dikkate alındığında Ahi Natuer’un, 1236 yılında Baha Veled’in vefatından beş yıl kadar sonra vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Sevakıbu’l-Menakıb'da Ahi Natur ile ilgili minyatür

Sevakıbu’l-Menakıb’da Ahi Natur ile ilgili minyatür

Sefine-i Evliya’da, Ahmet Efâkî’nin babasının bu zat olduğu söylenirse de, bunun yanlış olduğu düşüncesi hâkimdir. Zira Efâkî’nin doğumu Ahi Natur’un vefatından çok sonradır. Efâkî’nin ondan bahsediş şekli de bunu göstermektedir.

KAYNAKLAR

Efâkî, a.g.e. s.I/33-34;
Sahih Ahmet Dede, 2003, s.114,147, 155;
Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevilik, 1983, s.129;
Bekir Şahin, “Ahi Natur” Konya Ansiklopedisi, 2010, s. 1/55.