Akıncı Baba

Akıncı Baba

Veliler listesinde adı geçen Akıncı Baba, Selçuklu Dönemi meşayihindendir. Çifte Merdiven Mahallesinde, bugünkü Rektörlük Binası’nın doğu tarafında adına, Emir Ali oğlu Cemâleddin İshak tarafından bir mescit yaptırılmıştır. Bitişiğinde bir türbe ve medrese ile bu çevrede bir de Akıncı Sarayı vardır. Mescit ve külliye, sarayla birlikte yok olmuş, mescidin enkazı da 1932 yılında kaldırılmış yeri Kız Öğretmen Okulu bahçesine dahil edilmiştir.

Hazreti Mevlâna Divan-ı Kebir’inde Akıncı ve Akıncı Türbesinden bahsettiğine göre, Akıncı Baba, Hazreti Mevlâna’dan çok önce vefat etmiş olması gerekir. Fakat hangi tarihte vefat ettiği malum değildir.
Şeyhin adıyla anılan Akıncı Mescit’i, Kon¬ya yazımlarında Şeyh Akıncı Mescidi olarak da geçmiştir. Mescit’in kitabesi Konya Müzesi’ne kaldırılmıştır.

Asırlar boyu Akıncı Baba Mescidi ve Türbesi’nin bulunduğu bölge, Akıncı Mahallesi, önündeki aslan heykelinden dolayı da Esediye Mahallesi olarak anılmıştır.

Gühertaş Medresesi’nin (Şimdi Sabah Dershanesi Ahmet Sağır Şubesi) kuzeyindeki sokağın eskiden Saray Sokağı adını taşıması, Akıncı Sarayı’nın sokağın başında bir yerlerde olduğunu göstermektedir.

KAYNAKLAR

KŞS, Sak, 10/113;
Önder. a.g.e. s. 90;
Konyalı Konya, a.g.e. s. 287-291,
Uz, Konya Ansiklopedisi, Konya 2010, s.102.