Akşehirli Mustafa Lütfü

Akşehirli Mustafa Lütfü
(ö.1335/1920)

1281/1865 yılında Akşehir’de doğdu. Akşehir Müftüsü Harputîzade Ömer Efendi’nin (ö.1306) oğludur. Dedesi de Müftü İbrahim Efendi’dir. Aile Harputtan Akşehir’e gelip yerleşmiştir.

Mustafa Lütfi Efendi, ilk tahsilini müteakip, Konya Dârü’l Muallimi bitirdi. Konya Müftüsü Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı. Ayrıca, Bozkırlı Şeyhzade Muhammed Bahaeddin Efendi’den de istifade etti. Uşak’a gitti, Ayıntabî Hoca’da okudu. Tahsilini ilerletmek için bir süre de Kayseri’de kaldı.

İyi bir tahsil gören Mustafa Efendi, bir süre Akşehir Rüştiyesi’nde muallimlik yatpı, ayrıca talebe okutarak 1911 yılında on talebesine icazet verdi.

Kırk yaşından sonra, Fransızca ve Almanca öğrendi. Hürriyetin ilanı üzerine 1327 / 1908 yılında Konya Vilâyeti mebusluğuna seçildi. Akşehir Evkaf Komisyonu Reisliği’nde de bulundu. Mebusluktan sonra, Akşehir Müftülüğü’ne getirildiyse de bir meseleden dolayı, 1913 yılında bu görevinden azledildi.

Anglikan Kilisesi’nin o sıralarda İslâm âlemine sorduğu yedi soruyu “Red ve İspat” isimli kitabında cevaplandırarak adını bütün Türkiye’de duyurdu.

1920 yılında Delibaş İsyanı’nda siyasete kurban gitti. Akşehir Nasreddin Hoca Kabristanı’nda metfundur. O günlerde Akşehir’de önce on bir kişi sorgusuz sualsiz kurşuna dizildi. Daha sonra kırk yedi kişi de İstiklâl Mahkemesi kararıyla idam olundu.

Merhumun Mühezzeb ve Haşiyesi Mü-zehheb, Tahkiku’l-ilim. Tahkiku’s-Sıfat, Sâmî Ale’l-Cami, Deavi-yi Aşere, eserlerinden bazılarıdır. Red ve ispat, 1914 yılında basıldı. Ayrıca Beyanü’l Hak, Meşrik-i İrfan’da da yazıları vardır.

KAYNAKLAR

– İbrahim Hakkı Konyalı, Akşehir Tarihi, s.671-672;
– 1973 Konya İl Yıllığı, s. 306.