Akşehirli Sa’di Çelebi

Akşehirli Sa’di Çelebi
(ö. 957/1550)

Akşehir’de doğdu. Alâeddın-i Halvetî’nin halifelerinden Şeyh Taç Ahmed’in oğludur. Soyları Hazreti Abbas (R.a.)’a ulaşır.

Tahsiline Akşehir’de başlayan Sa’di Çelebi, Mevlâna Fenâri’ye mensup Muhyiddin Çelebi ile Sultan Süleyman Han’ın hocası Hayreddin Efendilerin derslerine de devam ederek icazet aldı.

Dimetoka medreselerinde, İstanbul’da İbrahim Paşa Medresesi ile Filibe’de Şehabed-din Medresesi’nde müderrislik yaptıktan sonra, Sultan Süleyman Han’ın şehzadelerinden Mehmet Han’a hoca tayin edildi. Şehzadenin vefatı üzerine, Amasya, daha sonra Bursa’da Muradiye medreselerinde müderrislik yaptı. Zamanla Sahn müderrisliğine yükseldi ve İstanbul’da bir mektep inşa etti.

Sadi Çelebi Bursa’da Muradiye Medresesi müderrisi iken, 957/1550 yılında vefat etti.

Şakayik-i Numam’ye’de, Sa’di Çelebi hakkında şu satırlara yer verilir:

“Müdakkik, sahihü’l-akide, sahibü’l-ahlâk, hamide-i ifet ve diyanet, züht ve salâha mail bir fazıl idi. Tarikat-ı sofiyeye mensuptu.”

KAYNAKLAR

Taşköprülüzade, Tercüme-i Şakaik, s. 503;
Mehmet Süreyya, Sicil-li Osmani, s. 3/27;
Abideleri ve Kitabeler ile Akşhir Tarihi, 1945, s. 680;
Mehmet Tahir, a. g. e. s.503;
Uz, “Akşehirli Sadi Çelebi, ”Konya Aniklopedisi, s 1/142.