Akşehirlizâde Hacı Osman Efendi

Hadimi’nin Talebelerinden
Akşehirlizâde Hacı Osman Efendi
(173 4/1811)

1734 yılında Akşehir’de doğdu. İlk tahsilini mahalle mektebinde ikmal ettikten sonra, bir müddet de medrese derslerine devam etti. Bilâhare Konya’ya gelen Osman Efendi, bir süre de burada okudu ve daha sonra Hadimî merhumun derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Hâdimî’nin ileri gelen talebelerindendi. Hocasının, ilmi yaymak için kendisini Kayseri’ye göndermesi üzerine, iki arkadaşı ile birlikte Kayseri’ye gitti.
Osman Efendi’yi çok beğenen Kayserililer onu, memleketine salmamak için her türlü fedakarlığı yaparlar. Kendisi için bir medrese ile bir ev inşa ederler. Her türlü ihtiyacını da karşılarlar. Dört kere de evlendirirler.
Kayserililer, Osman Efendi’yi ilmi Kayseri’de yayan ilk müderrislerden kabul eder. Yüzlerce talebe yetiştiren Osman Efendi, uzun süre de Kayseri müftülüğünde bulunur. Bir ara, İstanbul tarafından görevden alınırsa da, Kayserililerin gayretiyle yeniden görevine iade edilir. Hatta öğrencileri de hocalarının göreve iade edilmesi için Kaside-i Bürde’nin şu beytini iki gün, biner defa okurlar.

Hüvel habîbüllezî turca ºefâatühü
Likülli hevlin minel ehvâli muktehimi

“ O öyle bir Peygamber ve Allah’ın sevgili kuludur ki, karşılaşılan her türlü tehlikeli ve korkulu hallerde O’nun şefaati istenir.”

1811 yılında Kayseri’de vefat eden Osman Efendi, Seyyid Burhaneddin Türbesi civarına defnedilir.

Osman Efendi ile Kayseri’ye giden diğer iki arkadaşı daha sonra hocalık mesleğini bırakarak ticaret hayatına atılırlar ve zamanla bunlar, Kayseri’nin zengin tüccarları arasına girerler.

KAYNAKLAR

– Hadimioğlu, a.g.e. s. 123;
– Mehmet Zeki Koçer, Kayseri Uleması, 1983, İstanbul. s 60, 63;
– Uz, “Akşehirli Osman Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2011, s. 2/142.