Aksekili Abdullah Hilmi

Aksekili Abdullah Hilmi (Küçük Aksekili Hoca)
(1286/1869-1344/1925)

1286 H. / 1869-70 M. yılında Akseki’nin Sadıklar Köyünde doğdu. Babası Hacı İbrahim Efendi, annesi Geriş’ten Fatma Hanım’dır. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Güzel-su Medresesi’nde halasının oğlu, Hacı Sadık Efendi’de Tasavvurat’a kadar okudu. Köylerinde 1883 yılında medresenin açılması üzerine köylerine döndüyse de Hacı Sadık Efendi’nin tavsiyesi üzerine Konya’ya gönderildi. Burada Ziyâiye Medresesine devam ederek akrabası Büyük Aksekili Mehmet Emin Efendi’den 1317 Recebi’nde (1899) icazet aldı.

Abdullah Hilmi Efendi 1900 yılında genç denecek bir yaşta derse çıktı ve tedris hayatı başladı. Uzun yıllar talebe yetiştirmekle meşgul oldu. İlk talebelerine icazet vereceği sırada seferberlik ilan edildi ve talebeleri savaşa katıldı. Askerden dönen dokuz talebesine 24 Ekim 1923 tarihinde Şerafeddin Camii’nde Konya uleması ve hocası Mehmet Emin Efendi’nin huzurunda merasimle icazet verme şerefine nail oldu.

1922 yılında Dârü’l Hilâfetü’l Aliye Medresesi müderrisliğine getirildi. Birinci sahn sınıfında hadis ve Meşarik okuttu. 1923 yılında 1500 kuruş maaşla tefsir ve hadis müderrisliğine getirildi. 4 Mart 1924 tarihinde medreselerin kapatılması üzerine maaşı kesildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaptığı müracaat sonunda, ilmi seviyesi dikkate alınarak, 600 kuruş maaşla vaizîn tertibinden maaş bağlandı.

Abdullah Hilmi Efendi, daha önce de İnli-celi Medresesi müderrisliğinde bulunmuş, uzun yular burada müderrislik yapmıştır. Onun asıl hizmeti burada olmuştur.

Konya’da Düyunu Umumiye Başkâtibi Tahsinzade Abdülmümin Efendi’nin kızı Azi-me Hanım’la evlenip buraya yerleşen merhum, aynı zamanda da iyi bir hattattı. Yazı hocası da, Hâlimzâde Ahmed Efendi idi. Yüzü aşkın risale ve icazetname yazdı. Âlim, fazıl ve hâlim, selim, düzgün kıyafetli, nezih bir insan olarak tanınan Abdullah Hilmi Efendi, münzevi bir hayatı tercih etti. Hocası Mehmet Emin Efendi’ye nispetle Konya’da Küçük Aksekili Hoca namıyla ün yaptı.

Kabir taşı

Kabir taşı

Geride en büyüğü on dokuz, en küçüğü sekiz yaşında altı çocuk bırakan Abdullah Hilmi Efendi, 29 Muharrem 1344 h. 19 Ağustos 1925 tarihinde genç denecek bir yaşta vefat etti ve Musalla Kabristanı’nda toprağa verildi.

Zengin kitaplığı, vefatından sonra ailesi tarafından Konya’da ilim adamlarına dağıtılır.

Halen torunlarından bazıları Konya’da yaşamaktadır.

Kabir taşının bir yüzü yeni yazı, diğer yüzü de Osmanlıca ile yazılmıştır.

Eski harferle yazılı kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-merhum ve’l-mağfur’un leh
Ulema-i müteverriîn ve fuzala-ı fuhulînden
Küçük Aksekili Abdullah
Hilmi Efendi ruhuna Fatiha
Vefatı 29 Muharrem 1344/1925

Yeni harferle de şunlar yazılıdır:

Merhum
Konya muciz dersiamlarından ve mülga
Darü’l-Hilâfe Medresesi tefsir ve hadis müderrisi
Aksekili Abdullah Hoca Efendi
Ruhuna Fatiha
D. 1869 Öl. 19.8.1925

KAYNAKLAR

– Hasan Hüseyin Uçar – Ahmet Ali Uçar, Sadıklar Köyü, İzmir 1990, s. 281-282.;
– Arabacı, a.g.e. s. 283;
– Uyar Hattatlar, S. 108-109-110/8-9.
– Uz, Aksekili “Abdullah Hilmi Efendi” Akademik Sayfalar C.11 s.2 – s.28-29, 26 Ocak 2011