Aksekilizade Hüseyin Feyzi Efendi

Aksekilizade Hüseyin Feyzi Efendi (Aksekibilgin)
(1307/ 1891 -1960)

Aksekilizade Hüseyin Feyzi Efendi

Aksekilizade Hüseyin Feyzi Efendi

1891 yılında Konya’da Hocahabib Mahallesi’nde dünyaya geldi. Büyük Aksekili Mehmet Emin Efendi’nin oğludur. İlk tahsilinden sonra, Akşehirli Ahmet Efendi ile babasının rahle-i tedrisinde yetişerek icazet aldı. Farsça’yı Buharalı Hoca’dan, hat derslerini de Sultan Selim Camii hatibi Sıtkı Dede’den meşk etti.

Birinci Dünya Savaşı’ nda Çanakkale, Gazze, Sina ve Filistin cephesinde bulundu. Milli Mücadele’de de Tabur İmamlığı ve iaşe subaylığı görevlerini yürüttü. Sina Cephesi’nde iken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 25 Eylül 1334/1918 tarihinde İngilizlere esir düştü. 21 Ağustos 1919 tarihinde esaretten kurtulup İstanbul’a geldi.

İkinci Şeria Nehri muharebesinde gösterdiği fedakarlıktan dolayı Osmanlı Nişanıyla ödüllendirildi. Hüseyin Efendi, Birinci Dünya Savaşı sıralarında muhtelif cephelerde, mekteplerinden askere sevk edilen gençlerle karşılaşır. Onların çektikleri sıkıntıları görür ve çok üzülür. O zaman kendi kendine, eğer Türkiye’ye dönmek ve evlenmek nasip olursa erkek çocuklarımı birkaç yaş küçük yazdırayım diye düşünür. Gerçekten düşündüğü gibi de yapar, iki oğlunu nüfusa birkaç yıl sonra kaydettirir.

18 Eylül 1920 tarihinde Konya Gönüllü Alayı’nın birinci taburuna imam tayin edildi. Terhisten sonra askeri takdirname verilerek, İstiklal Madalyası ile taltif edildi.

Milli Mücadele’yi müteakip yedi yıl askerlikten sonra Konya’ya döndü. Konya Darü’l Hilâfetü’l Aliye Medresesi müdür muavinliği ile maarife girdi ve bu mektepte ahlak dersleri okuttu.

Medreselerin kapatılmasından sonra yirmi yedi yıl Hacı Fettah Camii hatipliğini, vefat edinceye kadar da merkez vaizliğini yürüttü. Hem 1. Dünya Savaşı, hem de Milli Mücadele’ye katılarak gazi olma şerefine nail olan Hüseyin Feyzi Efendi,2781960tarihin-de vefat etti ve Musalla Mezarlığı’nda babasının güney tarafında toprağa verildi.

Ahmet Esat, Emine ve Mehmet Tevfik isimli çocukları ilk eşi Ayşe hanımdandır. Bu eşinin vefatından sonra Azime Hanım’la evlendi. Hüseyin Feyzi Efendi’nin çocukları ve torunları sonradan, “Aksekibilgin” soyadlarını “Bilginoğlu” olarak değiştirir.

Hüseyin Efendi’nin Selçuklu döneminden günümüze kadar ilim adamlarını konu alan ve basılmayan bir çalışması ve çoğu Büyük Aksekili Hoca’dan kalan bin cildi aşkın kütüphanesi halen torunlarındadır.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Baki
Konya ulemasından merhum
Büyük Aksekili Mehmet Emin Efendi oğlu Konya
Merkez vaizlerinden merhum Hüseyin
Aksekibilgin Efendi’nin ruhuna Fatiha
D: 1307- Ö: 1960.

KAYNAKLAR

Hasan Hüseyin Uçar – Ahmet Ali Uçar, Sadıklar Köyü, İzmir 1990, s. 299-301;
Arabacı a.g.e. s. 565,
Sural, a.g. dizi yazı, 17 Ekim 1975.