Aladağlı Hacı Mustafa Efendi

Aladağlı Hacı Mustafa Efendi
(ö. 1331/1915)

Hadim/Aladağ’da doğan Mustafa Efendi, ilk tahsilini mahalle mektebinde aldıktan sonra medrese öğrenimini de Akşehir’de tamamladı. Konya Cıvıloğlu Medresesi’nin tanınmış müder-rislerindendi. Medreseyi yeniden ihya etti ve bu medresede 40 yıl müderrislik görevinde bulundu. Pek çok talebe yetiştirdi. Konya’da Aladağlı Mustafa Efendi unvanıyla anıldı.

Medrese ilk defa Malaslı Müfessir Hacı Hasan Efendi tarafından 1739 yılında yaptırılmıştı. Mustafa Efendi, medresenin ikinci baniidir. Bir zamanlar medresenin yerinde Türk Anadolu Vakfı’na ait bina bulunuyordu. Sonradan belediye tarafından burada yeni bir düzenleme yapıldı.

Aladağlı Mustafa Efendi, 1882 yılında 65 öğrenciye Hüsniye, Câmî ve İzhar okuttu. Giderek öğrenci sayısı arttı. 1914 yılına gelindiğinde öğrenci sayısı 153’e ulaştı. O dönemde Cıvıloğlu Medresesi, Konya’nın en gözde ve en çok talebesi olan medreselerin başında gelmektedir. Bu, Mustafa Efendi’nin ilmî seviyesinin ve itibarının bariz göstergesidir.

Müderrisliği yanında Nakşîşeyhliği de bulunan Mustafa Efendi 1331/1915 yılında vefat etti ve Yağlıtaş Mezarlığı’nda toprağa verildi. Adı geçen mezarlığın 1926 yılında kaldırılması üzerine kabri, Alibeyhüyüğü’ndeki Yeni Mezarlığı’na nakledildi.

Mustafa Efendi, Hotamışlı Mehmet Fatih Göktay Hoca’nın annesi Şerife Hanım’dan dedesidir.

KAYNAKLAR

– KVS, 1300 H./1882-1301H./1883, 1332H. /1914;
– Arabacı, a.g.e. s. 249-359;
– A. Şeref Ceran, “Asırlık Fedakâr Bir Din Muallimi Mehmet Fatih Göktay” Ufuk dergisi, Mayıs 1995 Konya, S. 6, s. 51;
– Uz, “Aladağlı Mustafa Efendi” Konya Ansiklopedisi, 2010, s.1/149.