Aladağlı Mehmet Efendi

Aladağlı Mehmet Efendi
(1269/1853-1940)

Aladağlı Mehmet Efendi

Aladağlı Mehmet Efendi

1269/1853 yılında Karaman’ın Akçaalan köyünde dünyaya geldi. İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra, Konya’ya geldi ve Konya müftülerin¬den Abdullah Vahdi Efendi’nin med¬resesine yerleşti. Medrese tahsilini burada tamamlayan Mehmet Efendi, icazetini aldıktan sonra da gerekli im¬tihanları vererek müderris oldu.

Müderrislik döneminde, son¬radan damadı olduğu Abdullah Vah¬di Efendi’nin medresesinde (Müsev-vit Medresesi) ders okuttu, ayrıca Şerafeddin Camii’nde de vaizlik görevine devam etti. Meh¬met Efendi 1901 ve 1903 yıllarında 35 talebeye ders okutmuştur.

Mehmet Efendi sadece Müsevvit Medresesi’nde değil, uzun yıllar Paşa Dairesi ve Kadızâde Medresesi’nde de müderrislik yaptı. Mehmet Efendi’nin, Kadızade Medresesi’nde, 1914 yılında 38 talebesi bulunmaktadır.
Medreselerin kapatılmasından sonra, Ovaloğlu’ndaki evine çekildi ve bu arada evinin yakınında bulunan Darıcılar Camii’nin imam ve hatipliğini yaptı.

1940 yılında vefat eden Mehmet Efendi, Üçler Kabristanı’nda toprağa verildi. Son derece çekkin ve takva sahibi bir insan olarak tanınan bu din âlimimizin, hayatta kimleri kaldığını, bunun ve kayınpederi Abdullah Vahdi Efendi’nin soyunun kimlerle devam ettiğini maalesef tespit edemedik. Abdullah Vahdi Efendi’nin diğer bir damadı da, Beş Kazalı Mehmet Emin Efendi idi.

KAYNAKLAR

KVS, 1300 H., KVS, 1301 H.;
Arabacı, a.g.e. s. 297, 346-347;
Hadimioğlu, a.g.e. s. 139;
Sural, dizi yazı, 16 Ekim 1975.