Ali Rıza Kudsi Efendi

Ali Rıza Kudsi Efendi
(1880-1956)

Ali Rıza Kudsi Efendi

Ali Rıza Kudsi Efendi

Hasan Kudsi Efendi’nin oğlu olup, 1880 yılında Konya’da doğdu. Medrese tahsilini Konya’da yaptı ve amcası Ziya Efendi’den icazet aldı. Ziya Efendi’nin vermiş olduğu icazetnamelerden anlaşıldığına göre, Hadis-i Şeriften, Kütübü Sitte ve Camiüssağır fıkıhtan İmamı Azam fıkhına, lügat-tan, kıraetten ve diğer ilimlerden kendisine rivayet hakkı verildi ve bu eserlerin hafızı oldu.

Ali Rıza Kudsi Efendi, medrese tahsilini tamamladıktan sonra, ayrıca Darülmuallimîn Mektebini de bitirerek diploma aldı. Babalık gazetesinde makalaleler yazdı, İntibah’ı bizzat kendisi çıkardı. 1909’dan itibaren Islah-ı Medâris’in hocaları arasında yer aldı.

Delibaş İsyanı’ndan sonra gazetesi kapatıldığı gibi kendisi de yurt dışına çıktı.

Nakşibendî Tarikatı’nın Halidi Müceddidî kolunun şeyhliği, Zeynela-bidin Efendi’nin vefatından sonra kendisine geçti.

Çanakkale savaşlarına da katılan Ali Rıza Kudsi Efendi, bu savaşta yaralanarak bir elinden sakat kaldı. İskenderunlu Ali Efendi adında bir zatın, Fatma adındaki kızı ile evlendi ve bu evlilikten üç kız çocuğu oldu. Daha sonra Şam’a gitti ve orada kendisinin yaptırdığı Takva Camii’nin şeyhliğini yaptı. 1956 yılında vefat etti ve yaptırmış olduğu caminin bahçesine defnedildi.

Namazda Miktar-ı Kıraat ve el-Fıraku’l-İslâmiye ve Küllühüm Müslimûn adında iki matbu eseri vardır. Mehmet Eminoğlu, bu dayısının çok büyük bir âlim olduğundan bahseder.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s.410, 532;
Eminoğlu, a.g.e. s. 73-74;
İsmail Bilgili-Ahmet Çelik, a.g.e. s. 88-89;
Sural, a. g. dizi yazı, 12 Eylül 1975;
Hasan Yaşar, “Ali Rıza Kutsi Efendi” Konya Ansiklopedisi, 1/191.