Anamurlu Salih Efendi

Anamurlu Salih Efendi

Maalesef bu büyük âlimimizin doğum ve vefat tarihleri hakkında bilgimiz yoktur. İlk tahsilini Anamur’da yapan Salih Efendi, Mersin’de medreseye devam etti ve icazet aldı. Mersin’den sonra Hadim’e geldi ve orada Şehit Ahmet Ef endi’den ders ve feyz aldı. Bir süre Konya’da tahsiline devam etti ve daha sonra da Kayseri ve İstanbul’a giderek orada tahsilini tamamlayarak Anamur’a döndü. Bütün ilimlere âşinâ, dört başı mamur bir âlim olarak Mersin’de bir süre müderrislik yaptı ve orada pek çok talebe yetiştirdi.

Daha sonra Konya’ya gelerek yerleşti. Konya’nın en büyük medresesi Kara-tay Medresesi’nde tefsir, İnce Minare Dârü’l-hadisi’nde hadis okuttu, derslerine zamanının müderrislerinin bile devam ettiği rivayet olunur. Bilgisi ve bütün ilimlerdeki derin vukufiyeti dolayısıyla kendisine Reisü’l-Ulema unvanı verilmiştir.

Konya’da Şehit Ahmet Efendi’ den sonra İslâmi ilimlerin yayılmasında ve Konya’nın tekrar Makar-rı ulema olmasında emeği geçen âlimden birisi de, Anamurlu Salih Efendi’dir.

Mersin’den Konya’ya gelirken, İçelli Hacı Osman Efendi’yi de beraberinde getirmiş ve bu zat sonradan Salih Efendi’nin damadı olmuştur.

Vefat tarihini bilemediğimiz Salih Efendi’nin, Büyük Hacı İsa Efendi döneminde yaşamış olması ve bir arada bulunmuş olması dolayısıyla 1870’li yıllarda vefat etmiş olması gerekir. 1876 yılında Yeğenoğlu Medresesi’nin müderrisinin Tobbaşzade Ahmet Kutsi Efendi olması sebebiyle bu yıldan önce vefat etmiş olacağı düşünülebilir.

KAYNAKLAR

1876 tarihli Konya Salnamesi;
Arabacı a.g.e. s. 151;
Sural a. g. dizi yazı, 19.Eylül 1975;
İbrahim Kunt, “Anamurlu Salih Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2010, s. 1/231-232.