Bardaslı Hasan Efendi

Bardaslı Hasan Efendi
(1286/1869-1946)

Bardaslı Hasan Efendi

Bardaslı Hasan Efendi

1286/1869 yılında Güneysınır ilçesinin Bardas Kasabası’nda (Alanö-nü) dünyaya geldi. Babası, dönemi¬nin ileri gelenlerinden Deli İbrahim Ağa’dır. İlk tahsilini Hadimli Mehmet Vehbi Hoca’ın dafeyz aldığı, Bardas’da yaptı, Arapçasını bir hayli ilerlettik¬ten sonra Konya’ya gelerek Mehmet Vehbi Efendi’nin öğrencileri arasına katıldı. Bütün İslâmî ilimleri M. Vehbi Efendi’den tahsil etti ve icazetini de ondan aldı. Hadimli Vehbi Efendi’nin ilk öğrencilerindendir.

Konya’da Bolaylı Mehmet Hulusi Efendi’nin kızı ile evlenerek ona damat oldu ve böylece kayın pederinden de feyz aldı. Müderris olması için, bü¬tün imtihanları vererek Kabasakal Medresesi’ne müderris oldu. Bu medrese Pisili Medresesi olarak da anılır. Bir taraftan müderrisliğini sürdüren Hasan Efendi, diğer taraftan da merkez vaizi olarak da hal¬kı irşad etti. Bu görevini uzun yıllar devam ettirdi.

Hasan Efendi, Yeğenoğlu (Mecidiye) Medresesi’nde de uzun yıllar müderrislik yaptı, bu görevi medreseler kapanıncaya kadar devam etti. Hasan Efendi’nin 1901 yılında bu medresede 35 talebesi vardır.

İslâm Hukuku’nu ve Arapça’yı çok iyi bilen Hasan Efendi, Dar’ül-Hilâfe Medresesi’nde de Arap Edebiyatı, ferâiz ve İslâm Hukuku okuttu, pek çok talebe yetiştirdi.

Medreselerin kapatılmasından sonra vaizlik görevine devam etti ve vefat ettiği 1946 yılına kadar bu gö¬revini sürdürdü. Üçler Kabristanı’nda metfundur.

Konya’da müderrislik yapmayan ve Bardas’ta metfun olan Hacı Hasan Efendi’yi bu Hasan Efendi ile karıştırmamak gerekir.

KAYNAKLAR

KVS, 1332 H. ;
Arabacı, a.g.e. s. 412;
Sural, a.g. dizi yazı, 14 Ekim 1975. M.
Ali Uz, “Bardaslı Hasan Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2/41.