Başaralızade İbrahim Hakkı

Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi
(1244/1828-1309/1893)

1244/1828 yılında Konya’da doğdu. Başaralı Abdurrahman Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip, Konya müftülerinden Müsevvitzade Abdullah Vahdi Efendi’nin derslerine devam ederek, ondan icazet aldı. Kıraat ilmini Kafalızade Hasan Efendi’den, hattatlığı da Alanyalı Abdülgani Vehbi Efendi’den öğrendi.

Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi, Özdemirî Medresesinin tanınmış müderrislerindendir. Yüzlerce öğrencisine hem medrese, hem de hüsn-ü hattan icazet verdi. Ünlü hattatlarımızdan birisidir. Altmışın üzerinde Kur’ân-ı Kerim yazdı, nakışlı ve tezhibli Kur’ânlarından birisini Abdül-hamid Han’a armağan etti ve yazmış olduğu bu Kur’ân-ı Kerim Sultan tarafından çok beğenilerek kendisine, kayd-ı hayat şartıyla (ölünceye kadar) beşyüz kuruş maaş tahsis edildi.

İbrahim Hakkı Efendi, 1874 yılında 71 talebesine Şerh-i Akaid, İzhar, İlm-i vücuh, 1877 yılında 17 talebesine İsagoci ve İzhar, 1882 yılında 35 talebesine Şifa-i Şerif, akait, Meanî, 1883 yılında 30 talebesine Celâl, Tasavvuf, Dürer, 1884 yılında yine 30 talebesine Şifa-i Şerif, Tasdikat ve Dürer okuttu. Zamanında Özdemirî Medrsesi’nin bir akademi gibi çalıştığı kabul edilir.

Konya Valisi Akif Paşa tarafından da çok takdir edilen İbrahim Hakkı Efendi, uzun yıllar Akif Paşa Rüştiyesi’nde Arapça muallimliği de yaptı. Âlim, fazıl ve güzel ahlak sahibi bir insan olarak ün yapan merhum, 1309/1893 yılında vefat etti ve Mevlâna Türbesi Haziresi’ne defnedildi.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Hay
Küllü nefsin zaikatü’l-mevt
Müderrisin-i kiramdan
Başaralızade İbrahim Efendi
Ruhuna Fatiha 1309

KAYNAKLAR

– 1874, 1877, 1882, 1883 1884 yılı Konya Vilâyet Salnameleri;
– Arabacı, a.g.e. s. 363;
– Uyar. Hattatlar Armağanı, s. 116/ 61;
– Uz, “Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 1911, s. 2/50.