Başaralızade Rasim Efendi

Başaralızade Rasim Efendi
(1843 – 1907)

1843 yılında Konya’da Hocahabib Mahallesi’nde dünyaya geldi. Meşhur ulema ve hattatlarımızdan Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’nin ortanca oğludur. Medrese ve hüsn-i hat tahsilini babasından yaptı ve ondan icazet aldı.

Nesih, ta’lik ve sülüs yazılar yazan merhumun ta’lik yazıdaki mahareti fevkalâdedir. Babasının vefatı üzerine, Özdemiri Medresesi’ne müderris oldu. 1901-1903 yıllarında 47 talebeye ders okuttu.

Hafız-ı Kur’ân, kıraat ilmine vakıf, güzel sese malik, ilim irfan sahibi bir insan olarak çevresinde sevilip sayıldı. Genç denecek bir yaşta, kemik veremi hastalığından vefat etti ve Mevlâna Haziresi’nde toprağa verildi.

Vefat tarihi 1323/1907’dir. Babasının yolunda hayrü’l-halef bir evlâd olarak pek çok öğrenciye icazet verdi.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 365;
Uyar. Hattatlar Armağanı. 131-132/ 23;
Uz, “Başalızade Rasim Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2011, s. 2/50.