Belviranlı Hüseyin Hüsnü

Belviranlı Hüseyin Hüsnü
(1322/1906-1989)

Belviranlı Hüseyin Hüsnü

Belviranlı Hüseyin Hüsnü

1322/1906 Yılında Konya’da doğdu. Babası Kaşıkçı Ahmet Hilmi Efendi’dir. Aslen Bozkır’ın Belviran (şimdi Belören) beldesinin Kayaağzı Köyündendir. Dede müderris İsmail Hakkı (1840-1903) babadan yetim kalınca henüz 11 yaşında iken Konya’ya gelmiş, önce Dedemoğlu Mahallesine, sonra Tarhana Mahallesine yerleşmiş ise de ailenin nüfus kaydı hâlen Dedemoğlu Mahallesi’ndedir.

Okuma çağına eriştiğinde babası askerde olduğu için okula değil, külahçılığa başlamış; bir taraftan bu işte çalışırken, bir taraftan da medresede okumuştur. Medrese öğrenciliği 3 Mart 1924 tarihinde sona ermiştir. Çünkü bu tarihte yürürlüğe giren “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile Türkiye’deki bütün medreseler kapatılmıştır.

Ancak aynı kanun hükümlerine göre açılan İmam-Hatip Mekteplerine, kapatılan medreselerde daha önce okumakta olan öğrencilerden isteyenlerin seviye belirleme sınavına tabi tutularak uygun görülen sınıfara yerleştirilmeleri de esas alınmıştır.

Seviye belirleme imtihanı sonunda Konya İmam Hatip Mektebi’nin beşinci sınıfına kaydolmuş, burada 2 yıl daha okuyarak 1926 yılında “aliyyü’l- ala (pekiyi)” derece ile mezun olmuştur. Bu arada “Konya otomobil ve Traktör Makinist Mektebi”ne devam etmiş ve buradan da yine aynı derece ile mezun olarak 1 Haziran 1926 tarihli ve 23 numaralı şahadetnameyi almıştır.

Aynı yıl Fahriye Hanım’la evlenmiş ve biri kız üç çocuğu olmuştur. Mezuniyetten sonra ilk görevi Gazez-ler Camii İmamlığıdır. Sonra da sırasıyla Sarı Yakup Camii İmam ve Hatipliği, İstanbul Caddesi üzerindeki eski İş Bankasının yerinde bulunan Hacı Kaymak Camii imamlığı, Piri Mehmet Paşa Camii imam ve hatipliği, görevlerinde bulunmuştur.

Bu arada baba mesleği olan kaşıkçılık ve oğulları ile birlikte evinde dokumacılık yapmıştır. Sonra da bir manifatura dükkanı açmış imamlığının yanında ticaretle de meşgul olmuştur.

Hüseyin Hüsnü Efendi’nin Konya İmam Hatip Mektebi Diploması.

Hüseyin Hüsnü Efendi’nin
Konya İmam Hatip Mektebi Diploması.

1953 yılında Kapı Camii imamı Zühtü Uluka-pı vefat edince de hafız olmadığı halde İmam-Hatip Mektebi mezunu olduğu için bu göreve naklen atanmıştır. Kapı Camiinde imam olanlar öteden beri hep hafız olduklarından, kendisini bu göreve atayan dönemin Müftüsü (Abdullah ULU BAY), ondan hafız olmasını ve bu Camiide hatimle namaz kıldırılmasını beklediğini söyleyince 50 yaşlarında iken çalışıp hafız da olmuştur.
Oğulları işlerini İstanbul’a nakletmeleri ve hanımının da rahatsızlığı sebebiyle O da 1960 yılında İstanbul Kanlıca Camii imam ve hatipliği görevine naklen atanmıştır. Aynı yıl eşi vefat etmiş, 1961 yılında Erzurumlu Meliha Hanım’la ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evliliğinden iki kızı dünyaya gelmiştir. Buradan 1985 yılında emekli olmuş ve 19 mayıs 1989 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

KAYNAKLAR

– Hüsnü Efendi ile ilgili bilgi Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı’dan alınmıştır.