Bostan Çelebi I

Bostan Çelebi I (Bostan-ı Evvel)
(961/1554-1040/1630)

Mevlevi ileri gelenlerinden iki Bostan Çelebi vardır. Veliler listesinde yer alan Bostan Çelebi, Ferruh Çelebi Oğlu I. Bostan Çelebi’dir. İkincisi ise Kara Bostan Çelebi olarak anılır.

I. Bostan Çelebi, 961/1554 yılında Konya’da doğdu. Sultan I. Ahmed’in gördüğü bir rüya üzerine, Bostan Çelebi’ye bağlandığı ve ona büyük hürmet gösterdiği Sefine’de bilhassa kaydedilir. Esas ismi Mustafa, mahlası Hilmi’dir. Şair Çelebilerdendir.

Çelebi dergahta oturmaz, doğduğu evin bahçesinde yaptırmış olduğu küçük bir kulübede vaktini geçirir. Cömert bir insan olarak tanınmıştır. Mesnevî Şarihi Ankara’lı Rûsûhî Efendi, Bostan Çelebi’nin halifelerindendir. Merhum’un, Bostan Çelebi’yi tavsif eden bir gazeli vardır.

Bostan Çelebi I (Bostan-ı Evvel)

Bostan Çelebi I (Bostan-ı Evvel)

Mevlevîlik onun zamanında, Osmanlı’nın hâkim olduğu topraklarda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Döneminde Bostan Çelebi’ye intisab edenlerin sayısının seksen bine ulaştığı söylenir. Pek çok kerametinden de bahsedilir.

Bostan Çelebi 1630 yılında vefat etti, yerine kardeşi Ebubekir Çelebi geçti. Kabri Mevlâna Türbesi’ndedir.

Ankaralı Rûsûhî İsmail Efendi’nin Bostan Çelebi için yazdığı gazelin bir beyti şöyledir:

Bağbân-ı rûh-perver yâni Mevlâna’yı Rûm
Nevbahâr etti yine bâğ-ı dem ü devrânını

KAYNAKLAR

Sakıp Dede, Sefine-i Evliya, 1283, s. 153-154;
Gölpınarlı, 1983, a.g.e. s. 156-158;
Önder, a.g. makale, s. 140-141;
Bahattin Kahraman, a.g. makale, s. 279;
Ahmet Sevgi, “Bostan Çelebi”. Konya Ansiklopedisi, 2011, s. 2/162.