Bozkırlı Mustafa Efendi

Bozkırlı Mustafa (Parlaktürk) Efendi
(1331/1915-1979)

Bozkırlı Mustafa (Parlaktürk) Efendi

Bozkırlı Mustafa (Parlaktürk) Efendi

1331/1915 yılında Bozkır’ın Dere kasabasında doğdu. Babası Ab-dülmuttalip, annesi Hâlime Hanım’dır. Anne dedesi Mustafa Efendi köyün ileri gelen hocalarındandır.

İlk tahsilini köyünde Osmanlıca olarak yaptı. Çat (Çağlayan)’lı Hacı Hüseyin Efendi’den ilk derslerini aldı. Ayrıca Dereli Ali Efendi’den Arapça, sarf-nahiv ve fıkıh dersleri okudu. Dönemin icazetli âlimlerinden Ali Rıza Efendi’de on sene dini ilimleri tahsil etti. Arapça, başta olmak üzere fıkıh, akaid, tefsir ve hadis okudu. Bu arada Ahırlılı Tevfik Bilge’den de ders gördü. Gençlik dönemi tamamen tahsil ile geçti. Memleketinde emsalleri arasında dini tahsil yapan sadece o idi. Bir taraftan okuyor, diğer yandan köy kâtipliği yapıyordu. Bu görevi on üç yaşlarında üstlenmişti. Askere gitmeden önce köyünden ayrılarak Çumra’nın Türkmen köylerine îmam olarak gitti. Bu arada Akşehirli Hacı Ahmet Efendi’de iki sene kadar okudu. Bu sefer de Konya’nın Hayıroğlu köyüne imam oldu. 1944’te orada evlendi. Askerliğini İstanbul Heybeli Ada da yaptı. İstanbul’da bulunduğu süre içinde, İstanbul müsevidlerinden Hacı Haki Efendi’den Farsça okudu.

Asker dönüşü Hayıroğlu köyüne gelerek imamlık görevine devam etti. 1950 yılında Konya’ya gelen Mustafa Efendi, Dolav’da Ha-cıveyis Camii’ne imam oldu. Daha sonra Pisili Camii’nde İmamlık yaptı.

Beyşehirli Müftü Abdullah Ulubay zamanında Konya Merkez Vaizi oldu. Aynı zamanda ondan fıkıh ve kelâm dersleri aldı. Müftülük bünyesinde aktif görevlerde bulundu. Komisyon başkanlığı yaptı, fetva işlerine baktı. Pek çok din meselesinin hâllinde müracat kaynağı oldu. Namı o kadar yayıldı ki, Türkiye’nin her yerinden fetva sormaya gelenler olurdu.

Talebeleri arasında Kayserili Hafız Halit, Çorumlu Hacı Ahmet Efendi, kendi kardeşi Mehmet Parlaktürk, Hayrettin Karaman gibi isimler sayılabilir.

Bozkırlı Mustafa Efendi, çok programlı çalışır, hafta içinde yaptığı vaazlarda Pazartesi Kapı Camii’nde fıkıh, Çarşamba Aziziye Camii’nde tefsir, Pazar günü de Tahtatepen Camii’nde hadis dersleri verirdi. Evinde mütalâa yaparken de planlı çalışır, her gün için bir ilim dalını seçer ve hafta boyu araştırmalarını sürdürürdü. Münzevî bir hayatı vardı. Geceleyin teheccüt için kalkar, sarığını yanından hiç eksik etmezdi. En yakın arkadaşları kitaplardı. Konya’da ayaklı kütüphane diye şöhret buldu. Verimli bir çağında ve 63 yaşında iken yakalandığı böbrek yetmezliğinden kurtulamayarak 30 Eylül 1979 Pazar günü vefat etti.

Cenaze namazı oldukça kalabalık bir cemaatle kılınarak, Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Kabri bir zamanlar görev yaptığı Hacıveyis (Dolav) Camii yakınında bir yerdedir. İkisi erkek, ikisi kız dört çocuğu vardır. Kendisi gibi iki kardeşi de ilmiye sınıfına mensuptur.

KAYNAKLAR

Şükrü Özbuğday, “Bozkırlı Mustafa (Parlaktürk) Efendi, Konya Ansiklopedisi, 2/182-183;
Mehmet Emin Parlaktürk’ten alınan bilgi.