Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi

Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi
(1292/1877-1941)

Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi

Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi

1297/1877 yılında Konya’nın Hocahabib Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası Buharalı Attar Hacı Abdülcebbar Efendi’dir. İlk tahsilini Merkez Hamidiye Mektebi hocası Silleli Hacı Mehmet Efendi’den bitirdikten ve hafız olduktan sonra, Akifpaşa Rüştiyesi’ne devam edip diploma aldı. Bundan sonra Süleyma-niye Medresesi’nde Karaağaçlı Emin Efendi ile sonradan kayınpederi olan Sarı Müsevvid Mehmet Efendi’nin derslerine devam etti. Bu arada Darülmuallim’i de bitirerek öğretmen olmaya hak kazandı. Muhtelif yerlerde öğretmenlik ve imam-hatiplik görevlerinde bulundu.

İyi bir hattat da olan Şükrü Efendi, hattatlığı da ünlü hattatlardan Başaralızade İbrahim Hakkı ile Sultan Selim Camii imam hatibi Hacı Ab-durrahman Efendi’den öğrendi.

Genç yaşlarında, Fahri Kulu Hoca ile birlikte, Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi’ye intisap etti ve ondan feyz aldı.

Gençliğinde çok iyi kılınç-kalkan oynayan Şükrü Efendi, Fahri Efendi ve Hacıveyiszade Mustafa Efendi ile de çok yakın dosttu. Hacı Ve-yiszade İbrahim Efendi de söz ve düşüncelerine büyük değer verdiği Şükrü Efendi için: “Bu zat mülhemdir, Allah onun kalbine ilham eder” der. Gösterişten uzak ve mütevazı bir insan olan merhum, babasının vefatından sonra, küçük bir dükkânda attarlık yaparken, küçük çorap ve dantel milleri de yaptığı için, kendisine Milci Hoca da denildi.

İplikçi, Tolluoğlu ve son olarak da Uluırmak’da Kosova Sokağı’ndaki mescidin fahri olarak imam hatipliğini de yapan Şükrü Efendi, ahlaklı bir insan olarak çevresinde sevilip sayıldı.

1941 yılında vefat etti ve Hacıfettah Kabristanı’nda toprağa verildi.

KAYNAKLAR

Uz, “ Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 1911,C.2. s. 229;
Düzdağ, a.g.e. s. 1/34;
Uyar, Hattatlar, S. 135-136, s. 16.
Sural, a. g. dizi yazı 19 Ekim 1975.