Cemâleddin İshak Karamânî
Cemâleddin İshak Karamânî kabri

Cemâleddin İshak Karamânî kabri

Cemâleddin İshak Karamânî
(ö. 923/1517)

Karaman’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Resmi ve zahir ilimleri Mevlâna Kestelli’den, bâtın ilimleri de Seyyid Yahya-yı Şirvanî halifelerinden ve Halveti Şeyhlerinden Habip Karamanî’den aldı. Cemal Halife adıyla anıldı.

Bütün zahir ve batın ilimlerine vâkıf olan Cemâleddin İshak, tahsilini tamamladıktan sonra, hac dönüşü İstanbul’a gitti. Piri Paşa tarafından yaptıralan Yüksek Kaldırım’da Koruk Dergahı adıyla anılan dergahta ders vermekle meşgul oldu. İrşadlarda bulundu ve talebe yetiştirdi. Âlim, fazıl ve takva sahibi bir zattı. Aynı zamanda da diğer Cemaliler gibi şairdi.

Cemâleddin İshak Karamânî

Cemâleddin İshak Karamânî Kitabesi

923/1517 yılında vefat etti. Vefatı muhtelif kaynaklarda farklı gösterimiştir. İstanbul’da Hazreti Halid karşısında, Sütlüce Mahallesi’nde-ki türbesinde metfundur.(M. Tahir, s. I/80) Sicilli Osmanî’de vefat yılı 940/1533 olarak verilmiştir.

Haşiye alâ Tefsir-i Beyzavî, sarf ilmine ait Nevâbığ, Vahdet-i Vücud Risalesi, Mufassal Hadis-i Erbain ve Risaletü fî Etvâri’ s-sülûk eserlerinden bazılarıdır. Aynı zamanda da şairdir. Arapça yazmış olduğu kasideleri vardır.

Oğlu Mehmet Efendi de zamanın kadılarından olup, Nakşibendî ileri gelenlerinden idi.

Cemâleddin İshak Karamânî

Cemâleddin İshak Karamânî

KAYNAKLAR

Nev’izade Ataî, a.g.e. s.24, 26;
Mehmet Tahir, a.g.e. c.1, s. 80;
Mehmet Süreyya, Sicilli Osmanî, (Yayına haz. Nuri Akbahar), İstanbul, 1996, s. 2/88;
Yusuf Küçükdağ, “Cemaleddin İshak-ı Karamani”, Konya Ansiklopedisi, Konrya 2011 s.2/ 243-244.