Çopur Kadı Hacı Ali Efendi

Çopur Kadı Hacı Ali Efendi
(1260/1844-1324/1908)

1260/1884 yılında Konya’da Ahmet Fakih Mahallesi’nde dünyaya geldi. Ekincioğulları’ndan Seyit Ahmet Bey’in büyük oğludur. İlk tahsilini mahalle sıbyan mektebinde tamamladıktan sonra, medrese tahsiline başladı ve zamanının büyük âlimlerinden okuyarak icazet aldı.

Tahsilini müteakip kadı olmak istedi ve girdiği imtihanı kazanarak muhtelif kazalarda kadılık görevinde bulundu. Daha sonra Mahkeme-i Şeriyye’de uzun yıllar kâtiplik yaptı. Çopur Kadı unvanıyla anıldı.

İyi bir hattat olan Ali Efendi, zeki, nük-tedan, bilgili ve hoş sohbet bir insan olarak hafızalarda yer etti. El yazısı ile pek çok levha yazdı. 1324/1908 yılında vefat etti. Üçler Kabristanı’nda metfundur.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Konya Mahkeme-i Şer’iyye kâtibi Hacı Ali Efendi ruhuna Fatiha. 1324

KAYNAKLAR

– Uyar, Hattatlar Armağanı s. 95-96/33.