Cunûnî Ahmed Dede

Cunûnî Ahmed Dede
(ö. 1030/1620)

Bağdad ve Bursa Mevlevihanelerinde görev yapan, Mevlevi sırlarına sahip ve manevi mertebe sahiplerinden bir zat olan Cunûnî Ah-med Dede, Karaman’da doğdu. Babasının adı Yusuf’tur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kapılmış olduğu cezbe sebebiyle Cunünî denilmiş olmalıdır.

Tahsilini ikmal ve çilesini tamamladıktan sonra, bir müddet Bağdat Mevlevîhanesi Mesnevîhanlığında bulundu. (1610) Daha sonra Ebubekir Çelebi’nin tavsiyesi üzerine Bursa’ya gitti, orada ihya etmeye muvafak olduğu mevlevîhanede altı yıl şeyhlik etti ve irşad görevinde bulundu. 1620 yılında Bursa’da vefat etti.

Cunûnî Ahmed Dede'nin Bursa'daki Kabri

Cunûnî Ahmed Dede’nin Bursa’daki Kabri

Âlim, fazıl aynı zamanda da şair bir zât olan, Cünunî Ahmed Dede’nin irfanına delâlet eden Türkçe ve Farsça şiirleri vardır. Yazmış olduğu gazellerinden birinin iki beyti şöyledir:

Men tuti-i kudsem, ten-i fâni kafesindir
İhya eden enfâs-ı Mesiha nefesimdir,
Dil vermedi dünyaya olan ârif-i billah
Bunca sebeb-i meks hevâ vü hevesimdir.

Cunûnî Ahmed Dede’nin yerine geçen yeğeni Zihni Salih Dede (ö. 1073/1662) Efendi de Mevlevi şairlerinin ileri gelenlerindendir. Kırk üç yıl postnişinlik yaptı.

KAYNAKLAR

Mehmet Tahir, a.g.e. s. 81-82;
Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatler ve Tekkeler, Bursa 1990, s. 121-123;
Bahaddin Kahraman, a.g. makale, s. 279.