Didiği/Dediği Sultan

Didiği/Dediği Sultan

Karamanoğlu Alâeddin ve II. Mehmet beyler zamanında yaşadı. Anadolu’da adı unutulmayan velilerimizden birisidir. Menkıbevî bir hayatı vardır. Ahmet Yesevî soyundan geldiği, Hacı Bektaş Veli’nin de amcazadesi olduğu rivayet edilir. Ilgın’nın Mahmut Tekke Hisar (Beykonak) köyünde metfundur. Uzun yıllar çevresindeki insanları irşat etmiştir.

Bir rivayete göre türbe ve yanındaki tekkesini kendisi, diğer bir rivayete göre de bunların Kadıncık Ana tarafından inşa edildiği rivayet edilir. Dediği Sultan Tekkesi’nin Ilgın ve çevresinde zengin vakıfarı vardır.

Seyit Harun Veli Menakıbnamesi ile Dediği Sultan Menakıpnamesi’nde Seyit Harun Veli ile görüşmesi ve sohbetleri uzun uzun anlatıldığı gibi halk arasında Dediği Sultan’la ilgili pek çok menkıbe de nakledilmektedir.

Didiği/Dediği Sultan

Didiği/Dediği Sultan

Dediği Sultan’ın Toruncan Sultan adında bir oğlu vardır. O da Konya’da bir zaviye inşa etmiştir. Karamanoğlu İbrahim Bey, hem zaviyeyi yaptıranı, hem de zaviye görevlilerini her türlü vergi ve tekalüften muaf tutan bir ferman vermiştir. Osmanlı döneminde de bu fermana riayet edilmiştir.

Doğum tarihi gibi vefat tarihi de bilinmemektedir.

KAYNAKLAR

– Konyalı, Akşehir Tarihi, s. 597-590;
– Konyalı, Konya Tarihi, 1964, s. 946;
– Özönder, Konya Velileri, 1990, s. 123-128;
– Safa Odabaşı, “Dediği Sultan Menakıpnamesi’nin Konyalı Seyyid Mustafa Rüşdi Tarafından Yapılan Manzum Tercümesi” İpek Yolu Konya, KTO, 1998, s. 365-383.