Dülgerzade Mevlüt Efendi

Dülgerzade Mevlüt (Bilici) Efendi
(1292/1875-1941)

Dülgerzade Mevlüt (Bilici) Efendi

Dülgerzade Mevlüt (Bilici) Efendi

1292/1875 yılında Konya’da dünyaya geldi. Dülger Mehmet Usta’nın oğludur. Babasının mesleğine izafetle “Dülgerzâde” denilmiştir. İlk tahsilini mahalle mektebinde Süleyman Efendi’de yaptı, hıfzını da burada tamamladı. İlk medrese tahsiline Cevizaltı’nda Adliye Medresesi’nde, Hacı Veyis Efendi’nin müderrisi bulunduğu dönemde başladı. Sırasıyla Emsile, Bina, Maksut, İzhar, Avamil gibi Arapça dersleri okuduktan sonra, Köprübaşı Medresesi müderrisi Ali Efendi, Yalvaçlı Müftü Ömer Vehbi Efendi, Büyük Aksekili Mehmet Emin Efendi gibi zamanının büyük âlimlerinin derslerine devam ederek onlardan istifade etmiş ve icazetini ikinci hocası Ali Efendi’den almıştır.

Mevlüd Efendi, müderrislik imtihanını verdikten sonra, Cevizaltı ve Kürt Hacı Halil Efendi’nin medreselerinde müderrislik yapmış ve pek çok talebe yetiştirmiştir. Bu arada Sultan Selim Camii Dersiâmlığı’na getirilmiş, güçlü hitabeti ile irşadlarda bulunmuştur. Bu görevlerine ek olarak 1334/1918 yılında 1342/1926 yılına kadar da Yusufağa Kütüphanesi Muhafız Memurluğu görevinde de büyük hizmetleri geçmiştir. Medreseler kapatıldıktan ve kütüphanedeki görevini bıraktıktan sonra da, vefatına kadar vaizlik görevine devam etmiştir. Arabacı, Mevlüt Efendi’nin oğlu Mustafa Efendi’nin de Islâh-ı Medâris’in son öğrencilerinden olduğunu zikreder.

1941 yılı Ekim ayında bir cuma günü, verdiği vaazda “Bu vaazım son vaazım olsa gerektir. Bir daha görü-şemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin.” demiş, bir kaç gün sonra da, 21 Ekim 1941 günü gecesi ağırlaşarak vefat etmiştir. Cenazesi gözyaşları içerisinde Şeyhulema Kabristanında toprağa verilmiştir.

Vaazlarını fıkralarla süsleyerek halkın anlayacağı şekilde anlatır. Mevlüt Efendi’nin Konya’da büyük saygınlığı vardır.

Din adamlarının sayılarının Konya’da süratle azaldığı yıllarda Mevlüt Efendi’nin, Derbent-li Mustafa Efendi gibi son dönemde yetişen din adamlarının yetişmelerinde büyük hizmeti geçmiştir.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s.292, 548,
Sural, a.g. dizi yazı, 28 Ekim 1975.