Ebu Naim Ahmet Hadimi

Ebu Naim Ahmet Hadimi
(ö. 1160/1747)

Babası FahrurrumKara Hacı Mustafa Efendi, annesi Hediye Hanım’dır. Ebu Naim Ah¬met Hadimî, ilk tahsilini babasından aldı. Tahsili¬ni ağabeyi Ebu Said Muhammed Hadimî’den ta¬mamlayarak icazet aldı. İstanbul’a gitti. Ahmet Kazabadî’nin derslerine devam ederek bir icazet de ondan aldı. Sonra Hadim’e döndü. Hadim’de pek çok talebe yetiştirdi.

Hadim’de evlenen Ebu Naim Ahmet Hadimî’nin Naim, Hamit ve Mustafa adında üç oğlu oldu. Oğlu Mustafa Efendi, 1811-1830 yıl¬ları arasında Huzur dersleri muhataplığı yaptı. Medine’ye kadı olarak atanan Mustfa Efendi, orada vefat etti.

El-Ferâidiü’l- lâmia vel’ Kavâidü’l-câmia, Şerh-i Besmele, Risâle fî Elfâzı’l-mecâzî eserlerin¬den bazılarıdır. 1160/1747 yılında Hadim’de vefat etti.

Sonradan yazılan kabir taşı kitabesi şöyledir:

İlme tazim edip geldi Mustafa
Dedi esselâm-ı aleyk ya Habibi Mustafa
Fazıl Ahmet Hâdimî’nin geldiği tarih (baba)
Rabbena ede ve ikram el makamât el ulema.
Vefatı H. 1160

KAYNAKLAR

Hadimîoğlu, a.g.e. s.110;
Ahmet Çelik, “Hadimî Ebu Naim Ahmet” Konya Ansiklopedisi, s. 4/134-135.