Emir Âlim Çelebi

Emir Âlim Çelebi
Şemseddin Emir Âlim

(725/1325-1395)

Mevlâna soyundan üç Emir Âlim Çelebi gelmiştir. Bunlardan birincisi, Hazret-i Mevlâna’nın oğlu Muzaferiddin Emir Âlim Çelebi’dir. 676 H. 1277 M. yılında Mevlâna’dan dört yıl sonra vefat etmiştir. Sandukası Yeşil Kubbe’nin batı tarafında, birinci sıradadır.

2. Emir Âlim Çelebi, Ulu Arif Çelebi’nin oğludur. Uzun yıllar gurbette kaldı, Konya’ya gelmemiştir. Bu yüzden de bilfiil Çelebi’lik makamına geçememiştir. Bu Emir Âlim Çelebi’nin Türbe’de kabri de yoktur.

3. Emir Âlim Çelebi II ise, 725/1325 yılında Konya’da doğdu. Âbid Çelebi’nin oğludur. Veliler listesinde adı geçen Emir Âlim Çelebi’nin bu zat olduğu kanaatındayız. Sakıp Dede, Konyalıların yeni doğan çocuklarını Âlim Çelebi’ye getirerek ad koydukları, kabrine teveccühle bilgi problemlerinin hâlledildiği hakkında bir kanaatin bulunduğundan bahseder.

Emir Âlim Çelebi II, kendisini tamamen ibadete ve semaya vermiş ve 27 yıl Dergâh’ta posnişînlik yapmıştır. Bu Emir Âlim Çelebi, 1395 yılında vefat etmiş, yerine Emir Âbid oğlu Küçük Arif Çelebi (Arif-i Sâni) geçmiştir.

KAYNAKLAR
Gölpınarlı, a.g.e. 1983, s.152;
Önder, a.g. makale, s. 137;
Es (Uz), a.g. ansiklopedi, s. 1/127.