Enes Efendi

Enes Efendi
(1282/1885-1352/1933)

Enes Efendi

Enes Efendi

Konya’nın Başara köyünde 1885 yılında dünyaya geldi. Osman Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra, babası tarafında Konya’ya getirilerek döneminin Ziyaiye Medresesi müderrislerinden Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’nin tedris ve terbiyesine emanet etti. Bütün ilimleri Hacı Hüseyin Efendi’den tahsil ederek icazet almaya muvafak oldu. Kıraat ilmini de Kafalı Hoca’dan tahsil etti.

Gerekli bütün imtihanları vererek müderris olan Enes Efendi, bilhassa tefsir ilminde zamanının otoritesi olarak kabul edildi, Darü’l-Hilâfe Medresesi’nin “Sahn” bölümünde tefsir okuttu. Ayrıca Şerafeddin Camii’nde de ders verdi tedris hayatında pek çok talebe yetiştirdi. Mesalih-i Talebe Komisyonu’nda görev yaptı. ( KVS. 1322/1906)

Medreselerin kapatılmasından sonra Konya Merkez Vaizi olarak görevine devam etti, Kapı Camii’ndeki vaazlarıyla halkı irşad etti. Zamanının ünlü dersiamlarındandı. Enes Efendi, ünlü kıraat âlimlerinden Büyük Çimili Ahmet Efendi’nin de damadı idi.

Enes Efendi’yi tanıyanlar onu kısa boylu, esmer tenli ve medenî cesaret sahibi, hitabeti güçlü bir zat olarak anlatır. Kabrini Hacıfettah Kabristanı’nda bulduk. Sille taşından yapılan kabir taşı, oldukça tahrip olmuş, yazıları zor okunur hale gelmiş.

Kabir taşı kitabe şöyledir:

Merhum
Başaralı Osman oğlu
Ulemadan/Enes Efendi
Ruhuna fatiha
Doğumu: 1282 l Ölümü: 1352 (1933)

Bazıları ile görüştüğümüz, oğlundan ve kızından torunları Konya ve İstanbul’da yaşamaktadır.

KAYNAKLAR

1322/1906 yılı Konya Vilâyet Salnamesi;
Arabacı, a.g.e. s. 563;
Sural, a. g. dizi yazı, 14 Ekim 1975;
Torunlarından alınan bilgi;
Uz, “Enes Efendi”, Konya Ansiklopedisi, s. 3/200.