Esad Sadi Efendi

Esad Sadi Efendi
(ö. 1299/1881)

Konya’da doğdu. Mustafa Efendi adında bir zatın oğludur. Medrese tahsiline Konya’da başladı, Balıkesir Müftüsü Sabahaddin Ali Ve’ş-Şuûrî Efendi’de tamamladı ve ondan icazet aldı.

Edremit ve havalisinde, Emir Hafız ve Emir Hoca ünvanlanıyla anıldı. Uzun süre Edremit müftülüğünde bulundu. Nakşibendî tarikatının halifelerindendi. 1299/1881 yılında vefat etti. Edremit yakınlarında Havran’da metfundur. Zamanının tanınmış âlimlerinden olan merhumun eserlerinin en meşhuru, Mir’at Haşiyesi’dir. Enamü’r-resâil, Delailü’l-mesail, Hamailü’l-vesail isimli üç eseri de basılmıştır.

Arapça, Türkçe şiirler yazmıştır. Bir divanı vardır. Şiirlerinde Sadî mahlasını kullanmıştır.

KAYNAKLAR

– Mehmet Tahir, a.g.e. s. 1/312.