Eşenlerli Seyyid Efendi

Müftü Eşenlerli Seyyid Efendi

Seyyid Mehmet Efendi’nin büyük oğlu ve meşhur Köse Müftü namıyla maruf Abdurrahman Efendi’nin ağabeyidir.

İlk tahsilini Konya’da yaptı, medrese tahsilini, Karaağaç’ın meşhur âlimlerinden Müftü Rüştü Ahmet Efendi’den tamamladı ve ondan icazet adı.

Son derece zeki bir insan olan Ahmet Efendi, bütün İslâmî ilimleri yedi sene gibi, kısa bir süre içerisinde tamamlamış ve hocasını vereceği dersler için, geceleri onu hazırlanmaya mecbur etmiştir. Bu bir dehanın açık ifadesi değil midir?

Zekası yanında kudretli bir âlim olan Seyyid Ahmet Efendi, kemaliyle de mümtaz bir şahsiyet olarak ün yapmıştır. Konya’nın yeniden makarr-ı ulema olmasında ilk hizmeti geçen müderrislerin başında gelir. Konya’da yüzlerce talebe yetiştirmiş ve icazet vermiştir.

Seyyid Ahmet Efendi’nin doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Merhum, Alâeddin Camii’nin kuzeyindeki bahçede metfundur. Kabir taşları 1927 yılında kaldırılmıştır.

İcazet alıp Konya’ya döneceği zaman, elini öpüp duasını almak için, hocasının hanımının yanına vardığında, Ahmet Efendi’ye şöyle der:

“- Yedi sene Hoca Efendi senin yüzünden ders hazırlayacağım diye geceleri sabahlara kadar uykusuz kaldı. Bu süre içerisinde bana iltifat etmediği gibi, yanıma da hiç gelmedi. Sana hakkımı helal etmeyecektim, ama görüyorum ki, büyük bir âlim ve insan-ı kâmil oldun. Onun için hakkımı helal ediyorum.”

Seyyid Ahmet Efendi’nin hocası olan Rüşti Ahmet Efendi de aslen Konyalıdır. Babası, Sille’den Karaağaç’a hicret etmiştir. Neseben silsilesi İmam Bağavi’ye dayanır. Nakşibendi tarikatın-dandır. Hadim Müftüsü Mehmet Emin Efendi’nin talebesidir. 1836 yılında müftü iken Karağaçda vefat etti. Bina Şerhi Esas, İsa Goci Şerhi gibi birçok risalesi vardır.

Seyyid Ahmet Efendi’den sonra, bu aileden iki değerli müftü daha çıkmıştır.

KAYNAKLAR

– Osmanlı Müelliferi s. 1/428,
– Uyar, Konya Bilginleri, S 125-126. s. 30.