Ezelizade Abdurrahman Efendi

Ezelizade Şeyh Abdurrahman Efendi
(ö. 972/ 1564)

Konya’da doğdu. İbrahim Efendi isimli bir zatın oğludur. Ezelizade unvanıyla anıldı. Tahsilini tamamlayıp icazetini aldıktan sonra bir süre edebiyatla uğraştı. Zamanla tasavvufa meyletti. Şeyh Cemil Efendi’ye intisap etti.

Uzun yıllar Konya’da Sahibata Zaviyesi’nde Halveti şeyhliği postunda oturdu. Zahir ve batında pek çok insanı irşat etti. Şeyh Muhammed Efendi, Bezcizade ve Saçlı Mehmet Dede tasavvuf alanında yetiştirdiği talebelerinden bazılarıdır.

972/1564 yılında vefat eden Abdurrahman Efendi, Mevlâna Dergâh’ı civarında toprağa verildi. Kerameti zahir evliyadan kabul edilen Abdurrahman Efendi’nin, Konya veliler listesinde de adı geçer. Adına bir de zaviye yaptırdığı rivayet edilir. Zaviyenin yeri kesin olarak bilinmemektedir. 30 Ağustos 1691 tarihli bir kadı zaptında Ezelizade vakfının adı geçmektedir.

Zamanın ileri gelen büyük âlim ve fazıl şahsiyetlerinden birisi kabul edilen Abdurrahman Efendi, ömür boyu teklif edilen hiçbir görevi kabul etmediği gibi, ömür boyu sadaka da almamıştır. Son derece cömert bir insan olarak tanınmıştır. Zaviye gelirleri giderlerini karşılamadığı halde vefatından üç ay kadar önce fakirlere üç yük akçe dağıtmıştır.

Konya’da bir zaviye kuran Ezelizade’nin irfanına delalet eden Bahrü’l-Ulum adında telif bir tefsiri vardır.

KAYNAKLAR

KŞS, (Sak), 2010, 37/43;
Nev’izade Atâî, Hadaiku’l-hakayık fı tekmileti’ş-şakaik (Neşre haz. Abdülkadir Özcan), İst.1989 s. 67, 85, 361;
Mehmet Süreyya, a. g. e. s. 2/90.