Fahrünnisa Hatun

Fahrünnisa Hatun

Esas adı Nizam Hatun olan bu hanım, Hazret-i Mevlâna’nın kadın müridlerindendir. Efâkî onun hakkında şu bilgileri verir:

“Mevlâna Hazretleri’nin zamanında, Konya şehrinde veli ve kâmil bir kadın vardı. Ona umumiyetle Fahrünnisa derlerdi. (Allah ondan razı olsun). Dindar ve çok sâdık bir hanımdı. Zamanın Rabiası idi. Dünyanın uluları ve gönül sahibi arifer bunun mûtekidi idiler. Onun görünen kerametleri haddi aşmıştı. O daima Mevlâna Hazretleri ‘nin sohbetlerinde bulunurdu. Mevlâna da çok defa onu görmeğe giderdi.”

Eski kayıtlara göre burası bir zaviye olarak yapılmıştır. Fatih döneminde faal durumdadır. Zaviyenin zengin vakıfarı vardır. Konya Vakıfar Müdürlüğü’ndeki bir kayda göre zaviye Fenise Hatun adında bir kadın tarafından yaptırılmıştır. Fahrünnisa da kadının unvanı olmalıdır. (Konyalı, Konya Tarihi, s. 359)

Fahrünnisa Türbesi

Fahrünnisa Türbesi

16-25 Eylül 1661 tarihli bir Şeriye Sicili kaydı, Fahrünnisa Mescidi’ne bir menzil vakfı ile ilgilidir.

Türbesi, Çaybaşı’nda, Fahrünnisa Mahallesi’ndedir. Onun adına yaptırılan türbe ve mescit zamanla yıkılmış, türbede Fahrünnisa Hatun’a ait ahşap sanduka da yok olmuştur.

Türbe yerinde çoğu Karamanoğulları döneminden kalma kabir taşları yer almaktadır. Cami de sonradan yeniden yaptırılmıştır. Fahrünnisa Hatun’un hangi tarihte vefat ettiği bilinmemektedir.

KAYNAKLAR

KŞS, (Sak) Konya 2007, s. 11/224;
Efâkî, a.g.e. s. 2/314;
Konyalı a.g.e. s. 358-359;
Önder, a.g.e. s. 179.
Nezahat Bekleyiciler, Yolu Konya’dan Geçen Ulu Hatunlar, Konya 2007, s.49-52;
ES. Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s.1/139, 2/213.