Gezlevili Hacı Ahmet Efendi

Müftü Gezlevili Hacı Ahmet Efendi
(ö. 1265-66/1849-50)

Hadim’in Korualan (Gezlevi) köyünde 1201 H. 1789 M. yılında doğdu. İlk tahsilini Hadim’de yapan Ahmet Efendi, daha sonra Kayseri’ye gitti, oranın ünlü bilginlerinden okuyarak icazet aldı.

Konya’da Devle Mahallesi’ne yerleşen Ahmet Efendi, malumatını genişletmek için Konya müftülerinden Abdullah Vahdi Efendi ile birlikte Kilis’e gitti ve orada Hoca Abdullah Efendi’den mantık ve adap okudular. Merhum, Konya’ya dönüşünde Gilisralı Hoca’nın Küçük Daire adındaki medresesine müderris tayin edildi. Burada pek çok öğrenci yetiştirdi. Aslında bu medrese Devle Mahallesinde Küçük Daire adıyla faaliyette iken sonradan harap olmuş, 1874 tarihinde Gilisralı Osman Efendi tarafından yeniden inşa edilmişti. Hacı Ahmet Efendi’nin bu medresede müderrisliği 1874 tarihinden çok öncedir. Onun vefat tarihi bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Müftü Abdülehad Efendi’nin vefatı üzerine, arzu etmediği halde Konya Müftülüğüne getirildi. Bir seneye yakın bir süre müftülük görevini ifa ettikten sonra Hacc’a gitti. Hac görevini ifayı müteakip Medine-i Münevvere’ye geldikten sonra, Ravza-i Mutahhara’da o mübarek beldede kalması için duada bulundu. Duası kabul edilen bu melek huylu âlimimiz bir süre sonra hastalanarak, 1849-50 yılında vefat etti.

İlim ve fazileti, züht ve takvasıyla meşhur olan merhum, Gezlevili Hoca lakabıyla şöhret yapmış ve halk tarafından çok sevilmiştir. Hadim-lilerin Müderris Ahmet Efendi diye andığı bu müftümüz Hadim’in yetiştirdiği ünlü bilginlerdendir.

KAYNAKLAR

– Hadimioğlu, a.g.e. s. 135;
– Arabacı, a.g.e. s. 305:
– Uyar, Bilginleri, S. 127-128 s. 14.