Hacı Abdurrahman Şükrü Efendi

Hacı Abdurrahman Şükrü Efendi
(ö: 1296/1879)

Yatağanlı Osman Efendi’nin oğlu, Selimiye Camii Baş İmamı Şükrü Efendi’nin dedesidir. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini müteakip, Konya’nın meşhur müftülerden Abdülehad Efendi’nin derslerine devam etmiş ve ondan ulum-ı diniyye ve funun-u aliyye tahsil ederek icazet almıştır. Elimizde mevcut bu icazetnamenin tarihi 1230/1844’dür. Yine aynı icazetnameden Abdülehad Efendi’nin hocasının da ulum ve fununda ilim denizi, sahib-i nefs-i mutmainne, zamanının kutbu ve zamanın numanı olarak nitelendirdiği Hadim Müftüsü Seyyid Numan Efendi olduğunu öğreniyoruz.

Vilâyet Encümeni’nde azalık görevlerinde de bulunan merhum, 1296/1879 yılında vefat etmiş ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verilmiştir. Harap olmaya yüz tutan kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Baki
Gelüp kabrimizi ziyaret eden ihvan
İdeler ruhuma bir Fatiha ihsan
Konya eşrafından faziletli Hacı Abdurrahman
Efendi ruhuna Fatiha 1296

KAYNAKLAR

Es, Muhtasar ( Uz) s.1/22;
İbrahim Kunt,“Abdurrahman Şükrü Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 1/12.