Hacı Ali Efendi

Hacı Ali Efendi
(ö. 832/1429’dan sonra)

Hacı Ali Efendi Karamanoğulları’ndan İbrahim Bey’in (ö. 1464) saltanatı yıllarında yaşamış olup, doğum ve vefat tarihleri bilinmediği gibi, kesin olarak nereli olduğu da bilinmemektedir. Müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuş, Ka-ramanoğlu dönemi ilmiye sınıfından bir hayırseverdir.

Hacı Ali Efendi, Şerafeddin Camii’nin kuzey girişi karşısındaki Hacı Ali Efendi Muallimha-nesi olarak da bilinen ve Cumhuriyet Dönemine kadar dârü’l-kurra ve medrese olarak kullanılan tek kubbeli kesme taş ve tuğla ile inşa edilen binayı yaptırmış ve buraya vakıfar tahsis etmiştir. Bu bina sonradan Sağlık Müzesi, daha sonra da uzun yıllar İl Müftülüğü olarak hizmet görmüştür.

Darü’l-kurra vakfiyesi, 832/1429 yılında tescil edildiğine göre, onun bu tarihlerden sonra öldüğünü kabul etmek gerekir.

Ali Efendi Muallimhanesi

Ali Efendi Muallimhanesi

İ. Hakkı Konyalı, Ali Efendi’nin mesleğinin sarrafık olduğunu zikrederse de Yusuf Küçükdağ, 1084 H/1673 M. den sonraki belgelerde onun adının “ EI-Hâc Ali Kazî” olarak geçmesi sebebiyle mesleğinin kadı olduğunu belirtir ve “Aslında kadı olması, onun müderrisliğine de delâlet eder” der.

KAYNAKLAR

Konyalı, a.g.e. s. 955-959;
Önder, a.g.e. s. 216-217;
Yusuf Küçükdağ, Konya Postası Gazetesi, Akademik Sayfalar, 11 Ekim 2001, s. 312-313.