Hacı Behçet Efendi

Hacı Behçet Efendi
(1275/1858-1345/1926)

Hacı Behçet Efendi

Hacı Behçet Efendi

1275/1858 yılında, Konya’nın Ovaloğlu Mahallesi’nde doğdu. Ba¬bası ulemadan Müsevidzade den¬mekle maruf Hacı Adil Efendi’dir. Zari Efendi’nin küçük kardeşidir. Tahsilini babası Adil Efendi ile amcası Müftü Abdullah Vahdi Efendi’de tamamladı ve icazet aldı. Ayrıca, Sırçalı Medrese müderrisi Silleli Ali Vehip Efendi’nin de derslerine devam etti. Bugünkü Hü¬kümet Binası’nın batısında ve yol üze¬rinde kalan, Ulvî Sultan Mescidi’nde uzun yıllar imamlık görevinde bulun¬duktan sonra, memuriyet mesleğine intisap etti ve emniyet teşkilatında komiser iken emekli oldu.

1326 Rumi yılında, hükümetin hususi mü-sadesi ile Konya Müftüsü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi (eşinin de akrabası) ile hacca git¬ti. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Hacı Behçet Efendi, sülüs, ta’lik ve nesih yazardı. Pek çok risa¬le ile İshak Zencanî Şerhi ve levhalar yazdı.

1926 yılında vefat etti ve Üçler Kabristanı’na defnedildi. Kızından bir torunu, Elektrik Mühendisi Zeki Akyollu Konya’da, diğer torunları ise, Ankara ve İstanbul’da ikamet etmek¬tedir.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâkî
El-merhum ve’l-mağfûru’-n leh
Ulema-ı benamdan Hacı Adil
Efendizade Hacı Behçet Efendi
Ruhuna fatiha
1345-1926

KAYNAKLAR

Uyar. Hattatlar, s.16/56; ,
Uz, “Behcet Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2011, s. 2/70.