Hacı Emin Efendi

Hacı Emin Efendi
(1299/1882-1331/1915)

1299/1882 yılında Konya’nın Kurbucedid Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası, Bezircizade Hacı Ali Efendi’dir. İlk tahsilini mahalle mektebinde tamamladıktan sonra, Konya müftülerinden Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Bir süre de Konya’da açılan Hukuk Mektebi’ne devam ettiyse de, bitiremedi.

Hacı Emin Efendi, 1907 yılında açılan imtihanla, Alâeddin camii imam ve hatipliğine atandı, vefatına kadar da bu görevde kaldı. Aynı zamanda da iyi bir hattat olan Emin Efendi, rik’a, talik ve sülüs yazılar yazdı. Bazı levhalarının oğlu emekli öğretmen Tahir Oba’da bulunduğu bilinmektedir. Merhumun diğer oğlu Şakir Oba, bizim kimya hocamızdı. Ciddi, otoriter, ahlaklı ve bilgili bir insandı. O da babası gibi genç yaşında bir kalp krizi neticesinde vefat etti. Üçüncü oğlu da, PTT’den emekli Emin Efendi idi.

Bezircizade unvanıyla meşhur olan Hacı Emin Efendi, güçlü hitabeti, âlimane ve vakıfane öğütleri ile halkı irşad eder, boş vakitlerini de yazı yazmakla geçirirlermiş. Emin Efendi, zeki, tasavvuf ilmine âşinâ, âlim ve fazıl bir insan olarak halkın sevgi ve teveccühünü kazanmıştır.

Veli Sabri Uyar Hoca onun hakkında, “Kuvve-i hafızaya malik, zeki, karihası geniş ve fazıl, hafız-ı Kur’an bir zat-ı nadirü’l-vücut idi” der.

Arapça ve çok iyi Farsça bilen Hacı Emin Efendi, 1331/1915 yıllarında vefat etti ve Hakimiyeti Milliye Okulu karşısındaki Yağlıtaş Kabristanı’na defnedildi. Adı geçen kabristanın sonradan kaldırılması üzerine kabri, Hacı Fettah Kabristanı’na nakledildi.

Arapça’dan tercüme ettiği bir Rüya Tabirnamesi vardır. Merhumun kitapları, çocukları tarafından Yüksek İslam Enstitütüsü’ne hibe edildi. Şimdi bu kitaplar, Konya İlahiyat Fakültesi Kitaplığı’nda bulunmaktadır.

Arapça kabir taşı kitabesi şöyledir:

Ya zairen bi-kabri
Mütefekkiren bi emri
Bil emsi küntü misleke
Gaden tesîru misli

Türkçesi: “Ey benim kabrimi ziyaret eden ve hâlimi düşünen, dün ben de senin gibi idim. Yarın sen de benim gibi olacaksın.

KAYNAKLAR

– Uyar, Hattatlar, s. 102-103-104, s. 16
– Konya Ansiklopedisi, 2010, s. 2 / 130-131.
– Uz, “Bezircizade Hacı Emin Efendi”