Hacı İbrahim Efendi

Müftü Hacı İbrahim Efendi
(ö. 1177 H./1763 M.)

Nakıbü’l-Hac İbrahim Efendi, Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmet Fa-kıh Mahallesi’nde bir cami ile 28 odalı ve iki dersa-neli bir medrese yaptırdı. Sonradan bu medrese, Nakıboğlu Medresesi olarak ün yaptı.

Servet sahibi bir zat olan İbrahim Efendi, pek çok hayır ve hasenatta bulundu, yaptırmış olduğu cami, medrese ve çeşmeler için de pek çok mal vakfetti. Yaptırmış olduğu camide imamlık, medresede ise müderrislik yaptı.

Zamanının büyük âlim ve fazıl şahsiyetlerinden birisi olan Hacı İbrahim Efendi, 23 yıl da Konya Müftülüğü’nde bulundu. Yaptırmış olduğu caminin güney tarafında metfundur. 1177 H. 1763 M. yılında vefat etmiştir.

Mehmet Önder Bey, medresenin yapım tarihini 1764 olarak gösterirse de, merhumun kabir taşında da belirtildiği şekilde, vefat tarihinin H. 1177 M. 1763 olması dolayısıyla cami ve medresenin daha önce yapılmış olması gerekir.

Müftü Hacı İbrahim Efendi ve yakınlarının kabir taşı

Müftü Hacı İbrahim Efendi ve yakınlarının kabir taşı

İbrahim Efendi, caminin bitişiğinde iki kasr, bir hamam, iki ahır ve samanlık yaptırdığı gibi, 1155 H. yılında İçkaraaslan’da Müftü Çeşmesi’ni, aynı yıl Nakiboğlu Mahallesi’ndeki çeşme ile Ahmet Dede Mahallesi’ndeki çeşmeyi yaptırmıştır.

Cami görevlilerinden birinin bize naklettiğine göre, bugün caminin batısında bulunan İbrahim Efendi ve yakınlarına ait kabir taşları, caminin kıblesindeki kabristandan nakledilmiş, burası sonradan yeşil alan haline getirilmiştir.

Arabacı, “Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri” isimli eserinde Nakiboğlu vakıfarı ile ilgili olarak geniş bilgi vermektedir. Vakıftarından görevliler dışında medrese öğrencilerine de küçük hizmetler karşılığında burs mahiyetinde günde 2 akça ödenmektedir.

Vakıfarı günümüzde de devam etmektedir.

KAYNAKLAR

Konyalı, a.g.e. s. 463;
Önder, a.g.e. s. 11;
Arabacı, a .g.e. s. 349.