Hacı İsmail Nazifî

Hacı İsmail Nazifî
(1233/1818-1305/1889)

Adı İsmail, mahlası Nazifî olan, İsmail Efendi, 1233/1818 yılında Sille’de doğdu. Babası testici Ali Usta’dır. Kayseri’de Sadık ve Torun hocalarla Akşehir’de Ökesli Ali Efendiler’den icazet aldı.

Sille Medresesi’nde uzun yıllar, müderrislik yaptı ve ayrıca muhtelif camilerde vaazlar vererek halkı irşadlarda bulundu. Çok iyi Arapça ve Farsça bilen İsmail Nazifî Efendi, ömrünü okumak ve okutmakla geçirdi.

Nazifî mahlasıyla şiirler yazdı. Fakat şiirleri günümüze gelemedi. Aynı zamanda iyi bir hattattı.

Sille’de Müslüman halk ve o zamanlar Sille’de bulunan Rumlar tarafından çok sevilen İsmail Nazifî Efendi, çevrede büyük itibar ve saygı gördü.

Emekli öğretmen ve yazar İhsan Baykal’ın da dedesi olan İsmail Nazifî Efendi, 1305/1889 yılında Sille’de vefat etti. Sille’de metfundur. Kabir taşında “din ve dünyanın direği” olarak tavsir nitelendirilmiştir.

Selçuk Es, torunu İhsan Baykal’dan naklen İsmail Nazifî Efendi ile ilgili pek çok menkıbe ve kerametinden bahseder.

Bir genç Kayseri’de Torun Hoca’dan ders almak istemesi üzerine, Torun Hoca muhatabına şu cevabı verir:

“Ben artık ders vermem. Bir Silleli geldi, bütün bilgilerimi bir çömleğe doldurup gitti. O varken ben artık ders veremem.”

İsmail Nazifî’nin Konya Vilayeti Halkıyat ve Harsiyatı’na alınan gazelinden başka günümüze hiçbir şiiri gelememiştir. Bir gazelinin üç beyti şöyledir.

Seher vakti dil-âzârım cinânım gelmedi gitti
Semâya erdi efgânım civanım gelmedi gitti

Saza mı ey cefâ-pîşe dil-i uşşâka hicranım
Ki sabrım kalmadı cân-ı tüvânım gelmedi gitti

Nazifî neyler ey dil-ber ki senziz bu fena mülkü
Visâl-i bezme ol gonca dehânım gelmedi gitti

KAYNAKLAR

Sadettin Nüzhet-Mehmet Ferit, Konya Vilayeti Halkıyat ve Harsiyatı, (Sad. Hüseyin Ayan), Konya 2002, s. 153;
Es. Konya Ansiklopedisi;
Sural, a.g. dizi yazı, 16 Eylül 1975;
Özönder, a.g.e. s. 275.