Hacı Mahmut Efendi

Hacı Mahmut Efendi
(1245/1829-1312/1894)

1245/1829 yılında Bordabaşı Mahallesi’nde doğdu. Said Efendi’nin oğludur. Mahmud Celâleddin Hamdizade denmekle meşhurdur. İlk tahsilini tamamladıktan sonra, Konya müftüsü Abdullah Vahdi Efendi’nin derslerine devam etti ve ondan icazet aldı. Kıraat ilmini de Mustafa Rüştü Efendi’den tahsil etti. Kırk sekiz yılda altı yüzün üzerinde hafız yetiştirdi. Her türlü makama âşinâ olan Mahmud Efendi, Konya’da aşk sahibi ve ehl-i halden bir zat olarak tanındı.

Aynı zamanda ünlü bir hattat olan Mahmud Efendi, dört günde bir cüz yazar, hatimle namaz kıldırır. Hüsn-i hat hocası da Mustafa Rüştü Efendi’dir. Sol eliyle yazan Mahmud Efendi, güzel sülüs ve nesih yazar.

Herkesin sevgi ve hürmetini kazanan Hacı Mahmut Efendi, 1312/1894 yılında Recep’in ilk haftasında rahatsızlanarak vefat etti. Sekerat halinde iken karşısında talebe varmış gibi Kur’ân tâlim ederek son nefesini verdi. Vefat ettiği odada, bir hafta devam eden güzel bir koku etrafı sarar. Yağ-lıtaş Kabristanı’na peder ve annesinin yanına defnedilir.

Vefatından kırk beş yıl sonra, Yağlıtaş Kabristanı (Hakimiyeti Milliye İlkokulu’nun karşısında idi) kaldırılırken yakınları tarafından kabri nakledilmek istendiğinde, cesedinin hiç çürümediği görülür ve kabri Meram Dörtokka Mezarlığı’nda büyük pelit ağacının altına defnedilir. Kur’an-ı Kerim’e hizmet edenlerin cesetlerinin çürümediği rivayet edilir.

KAYNAKLAR

– Uyar, Hattatlar Armağanı s.122/ 27.