Hacı Mükremin Efendi

Hacı Mükremin Efendi
(ö.1331/1913)

Aslen Silifeli’dir. Bütün tahsilini meşhur Sarı Hafız Süleyman Vehbi Efendi’den tamamladı ve icazetini ondan aldı. Kıraat hocası da, Şeyhü’l-Kurra Kafalızade Hacı Hasan Efendidir. Bir icazet de ondan aldı.

Kazanlı Mehmet Efendi’nin vefatından sonra Un kapanı (Kazanlı) Medresesi’nde uzun yıl¬lar talebe okuttu ve icazet verdi. 1901 yılında Ab¬dullah Hilmi Efendi ile birlikte 50 talebesi vardır. Vaktini daima riyâzatla, evrad ve ezkarla geçirdi, ehl-i takva bir insan olarak tanındı. Şeyh Muham-med Bahaeddin Hazretlerinin halifelerindendir. Temiz bir kalbe malik olan Hacı Mükremin Efendi, 1331 yılında vefat etti. Hacı Fettah Kabristan’ında metfundur.

Kabir kitabesi şöyledir:

An asıl Silife’den
Ve meşayih-i Nakşibendiye-i Halidiye’den
Olup Şeyh Bahaeddin
Kuddise sırrahu Hazretlerinin
Halifesinden el-Hac Mükremin
Efendi ruhlarına fatiha 1331

KAYNAKLAR

– Arabacı, a.g.e. s. 216;
– Uyar. Konya Bilginleri, s. 123-124./ 31;
– Bilgili-Çelik, a.g.e. s.125-126.