Hacı Süleyman Sâlim Efendi

Hacı Süleyman Sâlim Efendi
(ö.1310/1894)

Bozkır’ın Meyre köyünde doğdu. Seyit İbrahim Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip Konya’ya geldi ve Konya’da Müsevvidzade Abdullah Vahdi Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı. Zamanının diğer âlimlerinden de istifade etti. Yazı hocası da Hattat Mahbub Efendi’nin babası Mustafa Rüştü Efendi’dir. Konya’da evlenerek buraya yerleşti.

Tedrisle meşgul olmayan Süleyman Sâlim Efendi, Müftü Abdullah Vahdi Efendi ile Müftü Ka-dınhanlı Hacı Hüseyin Efendi zamanında müsev-vid muavini olarak uzun yıllar görev yaptı. İlm-i fı-kıhda ihtisas sahibi idi. Aynı zamanda da Tarikat-ı Âliyye-i Nakşibendiye-i Hâlidiye meşayihindendi. Hüsn-i hat yanında, tezhip ve nakış işlerinde de mahirdi.

Bir süre de ticaretle meşgul olan Süleyman Sâlim Efendi, çocuklarının iş hayatına atılmalarından sonra, ticareti bırakarak evine çekildi, evrad ve ezkârıyla meşgul oldu. 1310 R. 1894 M. yılında vefat etti. Kaldırılan Şems-i Tebrizî Kabristanı’nda metfundur.

Merhum, âlim, âbid ve hüsn-i ahlaka sahip bir insan olarak tanındı.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-merhum ve’l-mağfurun leh
Konya’da mutavattın müderrisîn-i kiramdan
Meşayih-i Nakşibendiye’den
Meyreli faziletli el-hac Süleyman Sâlim Efendi’nin
Ruhuna rızaen lillhafi fatiha
30 Temmuz 1310 Muharrem 1312

KAYNAKLAR

– Veli Sabri Uyar, Konya Bilginleri, s.122-123/ 9;
– M. Ali Uz, “Bozkır’ın Yetiştirdiği Değerler, Bozkırlı Bazı Din ve İlim Adamları, Araştırmacı-Yazarlar”, Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 12 Kasım 2006.