Hâdimî’nin Çocukları Ve Torunları

Ebu Said Muhammed Hâdimî’nin Çocukları Ve Torunları

Hâdimî merhumun rahle-i tedrisinde yetişen sekiz oğlu da babalarının yolunda gitmiş, hepsi de âlim, fâzıl ve ehl-i takva insanlar olarak tanınmışlardır. Tahsillerini tamamladıktan sonra, aynı medresede müderrislik yapmış, bazıları ise önemli görevlerde bulunmuş ve eserler vermiştir.

1. Büyük oğlu HACI SAİD EFENDİ, bir süre müderrislik yaptıktan sonra, Mekke Kadılığı’na kadar yükseldi ve orada 32 yaşlarında iken 1213/ 1798 yılında vefat etti. Haşiye Alâ tefsiri’l-Fâtiha, Şerh-i Kasideti’l- Bürde gibi eserleri vardır.

2. İkinci oğlu HACI ABDULLAH EFENDİ San Müftü namıyla ün yapmış, müderrisliği yanında uzun süre de Hadim Müftülüğünde bulunmuştur. Şerh-i Mecmuaü’l-Hakâyık, Şerhi’l-Besmele gibi değerli eserleri vardır. 1192/1778 yılında Hadim’de vefat etti.

3. Üçüncü oğlu HACI EMİN EFENDİ de diğer çocukları gibi müderristir. 1223/1808 yılında Hadim’de vefat etti. Şerh-i Menar, Haşiyetü Kadı Mir gibi eserleri vardır.

4. Dördüncü oğlu, Hacı Numan Efendi de ulemadan bir zât olup, kabir taşı kitabesinde, İlm-i umman, sahib-i Numan-ı nam, uf-ı fetva, vef-i takva, kavl-i akvâ, akd-i tam gibi sıfatlarla övüldü ve pek çok talebe yetiştirdi. Oğlu Mehmet Efendi de Hadim müftülerindendir.

5. Hâdimî merhumun beşinci oğlu, HACI MUSTAFA EFENDİ de müderristir. Pek Çok talebe yetiştirmiştir

6. Altıncı oğlu Hacı MEHMET EFENDİ de diğer kardeşleri gibi müderristir. Hacı Mehmet Efendi “Şeyh” unvanıyla anılmıştır.

7. Hadimî’nin diğer iki oğlu Ali ve Halim efendiler de müderristir. Haklarında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Bu büyük ailenin, ilmin gelişmesinde ve yayılmasında büyük emeği geçmiş, daha sonra da Türkiye çapında büyük âlimlerin yetişmesine zemin hazırlamıştır.

Hadimî’nın torunları hakkında yeri geldikçe bilgi verilecektir.

KAYNAKLAR

Hadimioğlu. a.g.e. s. 12;
İzzet Sak, “Hadimî” Konya Ansiklopedisi, Konya 2012, s. 4/135-139