Hadimli Eyüp Necati Efendi

Hadimli Eyüp Necati (Perhiz) Efendi
(1872-15. 9. 1940)

Hadimli Eyüp Necati (Perhiz) Efendi

Hadimli Eyüp Necati (Perhiz) Efendi

1872 yılında Taşkent (Pirler-kondu) ilçesinde doğdu. İlk ve rüştiye tahsilinden sonra Şam Darü’l-Muâlimîn’den mezun oldu. Şam âlimlerdinden Harputlu Abdurrah-man Efendi’den ders okuyup icazetname aldı. Daha sonra bir icazet de 1904 yılında Hadimli Mehmet Vehbi Efendi’den aldı. Suriye’nin çeşitli kasabalarında mekteb-i iptidaiye muallimliği (05. 10. 1896-13.09.1903), Şam Mektebi Rüştiyesi Sermubassırlığı (14-08.1903- 13.11. 1908), Şam Tıbbıye Katipliği, Şam Rüştiye Askeriye Kur’an-ı Kerim ve Farsça Muallimliği, Şam Numune İptidai’sinde lisan-ı Osmanî, Arapça ve Kur’an-ı Kerim Muallimliği görevlerinde bulundu. Bu arada 1912-1915 yılları arasında Şam Gureba Hastahanesi Baş Kâtipliği’ni ek memuruyet olarak yürüttü.

Daha sonra sırasıyla Beyrut Mekteb-i Tıbbıyesi Muhasebe ve Tahrirat Başkâtipliği, (14 Aralık 1915- 4 Mayıs 1919), Ankara Sultanisi Arapça Muallimliği (10 Mayıs 1919-24 Mart 1920), İstanbul’da Emraz-ı Sâriye Mücadelesi Memurluğu (01 Nisan 1920 – 30 Haziran 1921), Ankara Dârü’l-Hilâfe Medresesi Müdürlüğü, Umur-ı Şeriye ve Evkaf Vekâleti Tetkikat ve Telifat-ı İslâmiye Başkâtipliği (1922-1923), Şeriye Vekâleti Tahrirat Müdürlüğü (1923-1924), Diyanet İşleri Reisliği Tahrirat ve Evrak Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu görevde iken Ali Vahit Üryanî’nin ölümü ile açılan Heyet-i Müşavere Azalığı’na 01.01.1933 tarih ve 9288 sayılı kararname ile tayin edildi. Bu görevde iken 15.09.1940 tarihinde vefat etti.

Eski harferle basılmış “Ahsenü’l-Mürteh” adlı iki parça kıraat kitabı ile yeni harferle basılmış “Felsefi Dini Esaslar” adlı bir eseri bulunmaktadır.

KAYNAKLAR

– Kuruluşundan Bu Güne Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü (1924/2009), Ankara 2010, C.1, s. 73.